MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 09/03/2021 9:50:37 SA

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời để đảm bảo các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản để hướng dẫn công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể: Công văn số  248/STP-XD&KTVBQPPL ngày 22/02/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Công văn số 293/STP-XD&KTVBQPPL ngày 02/3/2021 hướng dẫn một số nội dung trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Công văn số 294/STP-XD&KTVBQPPL ngày 02/3/2021 hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                                                         Lệ Giang

Nội dung cụ thể của các Công văn xem tại các file đính kèm sau:

 - /Portals/0/cv248%20-Giang.pdf

/Portals/0/cv293%20-Giang.pdf

/Portals/0/cv294-Giang.pdf

 

 

                                                                                                                            

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế (3/11/2021)
Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. (16/6/2021)
SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (9/3/2021)
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (4/2/2021)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (5/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong (7/12/2020)
Công tác cải cách thể chế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2030 (3/8/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE