MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL
Tìm kiếm từ   đến    

Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

.

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong

.

Công tác cải cách thể chế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2030

Cải cách thể chế là một trong sáu nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Chính phủ xác định cải cách thể chế là một trong những nội dung trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 - 2020. Ở tỉnh Quảng Trị công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế nói riêng luôn được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

.

LIÊN KẾT WEBSITE