MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, theo dõi THPL

Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/11/2020 3:43:55 CH

/Portals/0/qd298.pdf

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Một số kết quả đạt được của Hội luật gia tỉnh Quảng Trị sau gần 15 năm thành lập (23/9/2021)
Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (24/6/2021)
Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản. (10/6/2021)
Công văn số 306/STP-QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP ngày 10/3/2021 về việc góp ý Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP. (10/3/2021)
Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020 (12/11/2020)
Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. (12/11/2020)
Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật (12/11/2020)
Một số quy định mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật (4/5/2020)
Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE