MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, theo dõi THPL
Tìm kiếm từ   đến    

Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

.

Công văn số 306/STP-QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP ngày 10/3/2021 về việc góp ý Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

.

Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020

.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

.

Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật

.

Một số quy định mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 5/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Để tiếp tục góp phần cải thiện về điểm số và vị trí xếp hạng về chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật). Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1383/UBND-NC về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các biện pháp sau:

Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

LIÊN KẾT WEBSITE