MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Công tác cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 tại Sở Tư pháp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/09/2021 3:24:59 CH

 

 

       Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp trong năm 2021. Các nhiệm vụ CCHC luôn được Lãnh đạo sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng đề ra và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong quý III năm 2021, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai kịp thời các nội dung sau:

 

       Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức triển khai Nghị quyết số 76/ NQ-CP của Chính phủ với các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid tại tỉnh, Sở đã ban hành Công văn số 1005/STP-VP ngày 23/8/2021 Triển khai chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, ban hành Kế hoạch số 1123/KH-STP ngày 16/9/2021 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC nhà nước của Sở Tư pháp năm 2021, để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo thực hiện rà soát, chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp khắc phục để cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021. Công tác kiểm tra CCHC luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Sở đã ban hành Kế hoạch số 991/KH-STP ngày 16/8/2021 kiểm tra công tác CCHC năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

 

       Công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo theo quy định. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021; Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đánh giá thực hiện Thông tư số 338/2016/TTBTC và đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung gửi Vụ Các vấn đề chung về XDPL - Bộ Tư pháp. Tham gia 20 dự thảo văn bản của cơ quan TW và địa phương, thẩm định 17 văn bản do các Sở ngành chuyển đến; Kiểm tra 14 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; Tự kiểm tra 03 văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; Cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 17 văn bản.

 

       Công tác theo dõi, thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cho các Sở Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 4 thi hành pháp luật năm 2021 để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

       Về Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong quý III năm 2021, Sở đã rà soát, trình UBND tỉnh công bố danh mục các TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công chứng, Chứng thực,  Lý lịch tư pháp, Trợ giúp pháp lý, Giám định tư pháp, Bồi thường nhà nước, Nuôi con nuôi,  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Trong đó, có 56 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện và 01 TTHC cấp xã. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực nêu trên. Chỉ đạo công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định và quản lý, sử dụng tốt tài khoản tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh các biện pháp  nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong quý III năm 2021, Sở chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giải quyết TTHC của công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở đã tiếp nhận 661 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực; đã giải quyết đúng hạn 615 hồ sơ (trong đó có 599 hồ sơ giải quyết trước hạn, 03 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 13 hồ sơ bị quá hạn), 46 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 10 hồ sơ quá hạn. Các trường hợp hồ sơ giải quyết quá hạn trên là các trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP nhưng có án tích, cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục xóa án tích. Chỉ đạo bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm góp phần phòng chống dịch Covid.

 

       Công tác rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương. Trong quý III năm 2021, Sở Tư pháp sắp xếp lại các phòng thuộc Sở theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, kịp thời ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Tư pháp; Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; Báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

 

       Ngoài ra, công tác cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, chú trọng chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường sử dụng hệ thống hộp thư điện tử để trao đổi thông tin chuyên môn; Tăng cường sử dụng chữ ký số, hệ thống Văn phòng điện tử; tạo lập hồ sơ công việc xử lý dưới dạng điện tử và ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào hoạt động của cơ quan. Nhìn chung, công tác CCHC tại Sở Tư pháp trong quý III năm 2021 đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả tích cực, Sở đã chủ động trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, trong hoạt động của cơ quan và trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức./.

 

                                                                                                 Lan Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công tác cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 tại Sở Tư pháp (28/9/2021)
Phụ nữ Quảng Trị với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống mua bán người. (21/9/2021)
Quyết định số 310/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc thành lập BTC cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước" của Sở Tư pháp năm 2021 (16/9/2021)
Phụ nữ Hướng Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò của phụ nữ, thực hiện nghiêm túc các văn bản trong phòng, chống dịch Covid-19 (13/9/2021)
Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 208//2021 ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (9/9/2021)
Công văn 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng (9/9/2021)
Công văn số 3911/UBND-NC và Đề cương báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU (31/8/2021)
Nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2021 (26/8/2021)
Một số hoạt động trọng tâm hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9), ngày Vì người nghèo (17/10) và ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2021 (12/8/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE