MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 04/06/2021 3:31:15 CH

 

        Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nội dung quan trọng, là đòi hỏi khách quan, một tất yếu của lịch sử, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định một quy luật khách quan: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là, cách mạng nước ta trong thời đại ngày nay nếu không giành và giữ vững độc lập thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, và ngược lại không xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì không thể giữ vững được độc lập dân tộc. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một công cụ sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là bảo đảm tất yếu phát huy sức mạnh của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng CNXH hiện nay. Mặt khác, cả về lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam đều khẳng định: Chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới thực sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định “Tiếp tục xây và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội của nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”(1) đã thể hiện bước phát triển quan trọng về nhận thức của Đảng đối với việc lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

        Chính vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đó là quá trình Đảng đề ra các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đối với hoạt động của Nhà nước; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các cơ quan nhà nước thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách được thực thi trong thực tiễn. Quan niệm về Đảng lãnh đạo Nhà nước chỉ rõ những vấn đề sau:

        Thứ nhất, về mục tiêu lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; mang bản chất của giai cấp công nhân; trung thành với sự nghiệp của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc; phụng sự đắc lực công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo.

         Thứ hai, về đối tượng lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

         Một là, Đảng lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà nước

        Điều 4, Hiến pháp 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (2). Theo quy định này của Hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có quyền lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt hoạt động của bộ máy nhà nước bao gồm: Lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, lãnh đạo các hoạt động của bộ máy đó, lãnh đạo phối hợp hoạt động của bộ máy nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

         Về lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà nước, trước hết Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội xây dựng và ban hành Hiến pháp, pháp luật về tổ chức bộ máy. Trên cơ sở luật đã ban hành, Đảng chỉ đạo đội ngũ cán bộ của Đảng và các cơ quan nhà nước, xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ hoạt động trong bộ máy nhà nước. Có tổ chức bộ máy và cán bộ, Đảng lãnh đạo, định hướng xây dựng thể chế và nguyên tắc hoạt động cho bộ máy đó.Thể chế và nguyên tắc hoạt động là cơ sở để xem xét bản chất chính trị của nó.

        Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ hoạt động trong bộ máy nhà nước được xem như hình thức tổ chức của Nhà nước, còn nguyên tắc và thể chế hoạt động cũng như mục tiêu phục vụ của Nhà nước thuộc bản chất chính trị của Nhà nước. Nhà nước bao giờ cũng là nhà nước của giai cấp xã hội xác định, giữ địa vị thống trị trong xã hội ấy. Giai cấp thống trị thông qua Đảng cầm quyền, lãnh đạo chính quyền nhà nước thực hiện chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước.

        Do vậy, các Đảng cầm quyền là lực lượng chính trị quyết định mục tiêu, nguyên tắc và thể chế hoạt động của Nhà nước, quyết định bản chất chính trị của Nhà nước. Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

         Hai là, Đảng lãnh đạo các cơ quan nhà nước tuân theo quy định của pháp luật

       Hoạt động của bộ máy nhà nước hết sức đa dạng và phực tạp, với chức năng lãnh đạo Nhà nước nói chung, lãnh đạo hoạt động của các cơ quan nhà nước nói riêng, sự lãnh đạo của Đảng tập trung vào các hoạt động sau: Lãnh đạo hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội. Trong lĩnh vực hành pháp, Đảng lãnh đạo các hoạt động của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp như: Kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế làm việc của các tổ chức đảng hoạt động trong các cơ quan chính phủ và ủy ban nhân dân, xác lập mối quan hệ công tác giữa các cơ quan đảng và người đứng đầu các cơ quan hành pháp.

         Đối với lĩnh vực tư pháp, Đảng lãnh đạo các hoạt động truy tố, xét xử và bảo vệ pháp luật của các cơ quan tư pháp; hoạt động đối nội, đối ngoại của Nhà nước; hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và củng cố nền quốc phòng toàn dân. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho các cơ quan nhà nước thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

          Ba là, Đảng lãnh đạo, phối hợp hoạt động của bộ máy nhà nước với các tổ chức khác trọng hệ thống chính trị

        Với vai trò hạt nhân chính trị, người lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức mọi hoạt động của hệ thống chính trị của nước ta, Đảng lãnh đạo xây dựng cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội với bộ máy nhà nước; xây dựng cơ chế hoạt động và mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền với các cơ quan nhà nước, xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức và công dân với bộ máy nhà nước.

       Trong điều kiện hiện nay, vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội càng có tầm quan trọng đặc biệt, cấp thiết hơn bao giờ hết gắn với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền của Đảng, làm cho hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước được tăng cường, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy đầy đủ, nhất là huy động, lôi cuốn nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, thực hiện tốt hơn việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

       Tài liệu tham khảo

       1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. CTQG, HN, 2021, tr174.

       2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

                                                                               ThS. Trần Văn Toàn, Trường Chính trị Lê Duẩn

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (22/6/2021)
Một số  điểm mới của Thông tư 55 hướng dẫn thi hành Luật Cư trú năm 2020 (22/6/2021)
Bảo đảm quyền trẻ em - những thách thức và giải pháp trong bối cảnh hiện nay (4/6/2021)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN (4/6/2021)
Chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng (3/6/2021)
SẮC MÀU TỬ TẾ (1/6/2021)
CHO CON NGÀY SINH 14/6 (1/6/2021)
Những việc cán bộ, công chức phải làm, không được làm khi tiếp công dân (31/5/2021)
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (31/5/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE