MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 30/06/2022 2:48:04 CH

       Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2022. Thông tư này hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản được áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định tạị Điều 56 Lụt Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

       Thông tư gồm 10 điều và 02 Phụ lục (Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo thang điểm 100 và Phụ lục II Mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

        Nôi dung của Thông tư quy định về các nhóm tiêu chí, trình tự lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá; Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

       Theo đó, Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức đạt số điểm tổng cộng cao nhất của 06 nhóm tiêu chí:

       - Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;  

       - Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

       - Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

       - Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;  

       - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

       - Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

       Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá hoặc lựa chọn hình thức khác để đánh giá, chấm điểm theo tất cả các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, xử lý các tình huống theo quy định và chịu trách nhiệm về việc đánh giá.

       Bên cạnh đó, nhằm bảo đám tính công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Thông tư còn quy định sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP. Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác./.

                                                           

                                                                                          Bích Hảo – Chuyên viên Phòng HCTP&BTTP

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/6/2022)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (30/6/2022)
Công văn chỉ đạo về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (12/5/2022)
Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (27/4/2022)
Công văn 581/STP-HCTP&BTTP ngày 20/4/2022 v/v tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát tình hình việc nuôi con nuôi trong nước (21/4/2022)
Công văn số 551/STP-HCTP&BTTP ngày 18/4/2022 v/v thực hiện Công văn 1608/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh. (18/4/2022)
Công văn 68/STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 và Công văn 352/STP-HCTP&BTTP ngày 08/3/2022 (8/3/2022)
Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/2/2022)
Mẫu phiếu thu thập thông tin số 1 , số 3 và hướng dẫn cách ghi mẫu số 1, số 3 (13/1/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE