MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 30/06/2022 8:30:31 SA

       Chiều ngày 24/6/2022, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 06/QĐ-TTg). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Tư pháp đến điểm cầu các Cục thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

      Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng, Bộ Tư pháp; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp.

      Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; Đại diện lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đại diện phòng Tư pháp thành phố Đông Hà, đại diện phòng Tư pháp Triệu Phong và  công chức tư pháp các xã, phường thị trấn.

       Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đã báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Báo cáo đã cho thấy sự quyết tâm cao, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, có điều chỉnh linh hoạt với tình hình thực tiễn; Bộ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án.

       Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng chưa cao; việc hỗ trợ địa phương trong việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhiều lúc còn chậm, chưa kịp thời. Hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ chưa đáp ứng yêu cầu để triển khai đầy đủ các nghiệp vụ hộ tịch, dẫn đến nhiều khi quá tải…. từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, ưu tiên triển khai các Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch hiện nay đáp ứng yêu cầu, nghiệp vụ quản lý hộ tịch; Dự án Đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp nhằm bổ sung hạ tầng, an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ nói chung và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 06/QĐ-TTg trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổ công tác tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể theo từng đơn vị.

       Đối với Cục Công nghệ thông tin, đơn vị thường trực Tổ công tác, cần theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ, lộ trình Đề án. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đôn đốc địa phương cung cấp các dịch vụ công thiết yếu; liên thông, khai thác hiệu quả giữa hệ thống một cửa với cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Hộ tịch; Lý lịch tư pháp. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống nói chung và các Hệ thống kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư nói riêng. Đặc biệt, triển khai Dự án “Đầu tư Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp” theo đúng quy định, tiến độ nhằm cung cấp hạ tầng cho triển khai các ứng dụng của Bộ, Ngành nói chung và Đề án 06/CP nói riêng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Hộ tịch quốc tịch, chứng thực trong nghiên cứu, xây dựng, triển khai Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch; với các đơn vị trong việc kết nối chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư.

       Đối với các Sở Tư pháp: Tiếp tục phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP thuộc chức năng của Ngành Tư pháp, kịp thời triển khai đúng các quy định pháp luật. Tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo việc kết nối liên thông hiệu quả giữa các Hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ Tư pháp với Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa của địa phương; rà soát, bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ công thiết yếu như khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp phiếu lý lịch tư pháp; từng bước mở rộng liên thông dữ liệu đăng ký hộ tịch giữa Hệ thống một cửa và Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử…

       Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về những vấn đề liên quan đến quá trình tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; một số vướng mắc về công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu….

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng, Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề cho những năm tới, do vậy, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch tiếp tục rà soát, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; quan tâm triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số… đảm bảo hiệu quả, thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp…

                                        Nguyễn Thị Linh - Phòng HCTP&BTTP

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tập huấn triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/8/2022)
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/6/2022)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (30/6/2022)
Công văn chỉ đạo về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (12/5/2022)
Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (27/4/2022)
Công văn 581/STP-HCTP&BTTP ngày 20/4/2022 v/v tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát tình hình việc nuôi con nuôi trong nước (21/4/2022)
Công văn số 551/STP-HCTP&BTTP ngày 18/4/2022 v/v thực hiện Công văn 1608/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh. (18/4/2022)
Công văn 68/STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 và Công văn 352/STP-HCTP&BTTP ngày 08/3/2022 (8/3/2022)
Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/2/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE