MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Ghi chú việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/12/2021 8:40:15 SA

       Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2060/QĐ-CTN ngày 18/11/2020  và Quyết định số 1586/QĐ-CTN ngày 22/10/2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có 02 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị.

       Thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và  các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 1052/HTQTCT-QT ngày 15/12/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1478/STP-HCTP&BTTP ngày 28/12/2021 và Công văn số 1479/STP-HCTP&BTTP ngày 28/12/2021 kèm theo danh sách trích ngang của 02 trường hợp được cho thôi quốc tịch Việt Nam gửi UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và UBND thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để thực hiện ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật

                                                                                                  Thùy Ly _ Phòng HCTP&BTTP

/Portals/0/CV%201052%20ghi%20chu%20vao%20s%20dang%20ky%20khai%20sinh%20vic%20thoi%20quc%20tch%20Vit%20Nam.pdf

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tập huấn triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/8/2022)
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/6/2022)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (30/6/2022)
Công văn chỉ đạo về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (12/5/2022)
Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (27/4/2022)
Công văn 581/STP-HCTP&BTTP ngày 20/4/2022 v/v tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát tình hình việc nuôi con nuôi trong nước (21/4/2022)
Công văn số 551/STP-HCTP&BTTP ngày 18/4/2022 v/v thực hiện Công văn 1608/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh. (18/4/2022)
Công văn 68/STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 và Công văn 352/STP-HCTP&BTTP ngày 08/3/2022 (8/3/2022)
Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/2/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE