MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC

Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/09/2022 9:15:47 SA

       Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

       Tại Quyết định, Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao phân cấp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Hộ tịch; Luật sư; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại; Quản tài viên; bán đấu giá tài sản; Chứng thực; Trợ giúp pháp lý.

       Theo đó, đối với lĩnh vực Hộ tịch bao gồm:

      Một là, thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 1.001669); Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000756); Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000779).

       Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp.

      Hai là, thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.002189); Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.000554); Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (mã TTHC: 2.000547).

       Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp.

       Ba là, thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (mã TTHC: 2.000748).

       Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp.

       Bốn là, thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (mã TTHC: 2.000635).

      Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền quyết định TTHC từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC là UBND cấp huyện.

       Đối với lĩnh vực Chứng thực, Trợ giúp pháp lý bao gồm:

      Một là, thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (mã TTHC: 2.000843).

       Nội dung phân cấp: Bổ sung thêm thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định các TTHC này.

      Hai là, nhóm các thủ tục: Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (mã TTHC: 2.000587); Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (mã TTHC: 2.000518).

       Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Tư pháp về Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp…

       Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc lồng ghép nội dung phương án phân cấp trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phù hợp với nhiệm vụ, lộ trình./.

 

                                                                                                                       Lan Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tình hình triển khai thực hiện Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/9/2022)
Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ (14/9/2022)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ (5/9/2022)
Cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2021- Kết quả và giải pháp (30/12/2021)
Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2022 (29/12/2021)
Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (31/8/2021)
Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 (26/8/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE