MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Nghiên cứu, trao đổi

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/01/2020 8:17:35 SA

 

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản QPPL sau:

1. Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

2. Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3. Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lý do để bãi bỏ các văn bản này là do nội dung các Quyết định không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2020.

Công Sơn

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường pháp chế trong xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (12/5/2021)
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (24/8/2020)
Tùng Luật - Nét đẹp làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị (12/6/2020)
Giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công chức, viên chức. (12/6/2020)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. (14/5/2020)
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành (14/5/2020)
Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia (14/5/2020)
Những điều cần ghi nhớ cho người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam (8/5/2020)
Những quy định mới về phân quyền, phân cấp, ủy quyền đối với địa phương trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (7/4/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE