MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

 •  
   
 •  
   
 •  
   
Tìm hiểu hiến pháp

Kế hoạch số 4060/ KH-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 06/01/2015 3:35:05 CH

 1.   UỶ BAN NHÂN DÂN
 2.     TỈNH QUẢNG TRỊ
 3.    Số: 4060 /KH-UBND

 

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.   Độc lập-Tự do -Hạnh phúc
 3. Quảng Trị, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

 

 1. KẾ HOẠCH
 2. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp
 3. nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng trị

 

Thc hiện Quyết đnh số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Quyết định số 2768/QĐ-BTP ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổ chc cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nưc Cng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh (sau đây gi tt là cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thc hiện có hiu qu Nghị quyết s 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 ca y ban Thưng vụ Quốc hi Ban hành Kế hoch t chc triển khai thi hành Hiến pp nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính ph ban hành Kế hoch của Chính phủ t chc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cng hòa xã hi chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 712/KH-UBND ngày 17/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Thông qua cuộc thi, ph biến sâu rng ni dung Hiến phápc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đến toàn th cán b, công chc, viên chức, lc ng trang nhân dân và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thc tôn trng, chấp hành, bo vệ Hiến pháp, pháp lut. Bo đm c quy đnh ca Hiến pháp đưc tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành trong tt c các lĩnh vc kinh tế, văn hóa, hi, to động lc cho quá trình thc hin nhim vụ phát trin kinh tế, xã hội ca tỉnh;

- Cuc thi thiết thực hưởng ng chủ đềNgày Pháp lut nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014.

2. Yêu cầu

- Vic tổ chc cuộc thi phải quán trit theo tinh thn các văn bản của Đng và Nhà nước về vic tổ chc trin khai thi hành Hiến pháp;

-  Thu hút được đông đảo đi tưng tham gia d thi;

- Xác định c th các ni dung liên quan đến công việc, thi hn, tiến đ hoàn thành và trách nhim ca các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tchức cuộc thi, bo đảm tính kp thời, đng b, thống nht, tiết kim hiu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC TIẾN Đ TRIỂN KHAI

   1. Ban T chức cuc thi

- Giao Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm nhiệm vụ của Ban tổ chức cuộc thi

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11 năm 2014.

2. Ban hành Thể lệ cuộc thi VÀ CÔNG BỐ BỘ CÂU HỎI CUỘC THI

- Cơ quan thc hin: Ban Tổ chức cuộc thi;

- Thi gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.

3. Tổ chc Phát đng cuc thi

- quan thc hin: Ban Tổ chức cuộc thi;

- Thi gian thực hin: Tháng 12 năm 2014.

4. Thành lp Ban Giám kho, T thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi

- Cơ quan thực hin: Ban T chức cuộc thi;

- Thời gian thc hin: Tháng 12 năm 2014.

5. Tổ chc nộp bài dự thi và chấm thi

- quan thc hin: Sở Tư pháp, Ban Giám khảo cuộc thi, T thư ký; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thi gian thực hin:

+ Nộp bài dự thi: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Tư pháp) theo Thể lệ cuộc thi.

+ Tổ chức chấm thi: Theo Thể lệ cuộc thi.

6. Tổng kết và trao giải cuc thi ở cấp tỉnh

- quan thực hin: Ban Tổ chức cuộc thi;

- Thi gian thực hin: Tháng 8/2015.

7. Chọn và gửi bài dự thi đạt giải cao về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương và dự tổng kết cuộc thi tại Trung ương

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi;

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Ban Giám khảo;

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian do Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương quy định.

8. Truyền thông về cuc thi

Biên soạn, phát hành tài liu; xây dng các chuyên trang, chuyên mc, tọa đàm, phóng s chuyên sâu, tin, bài, nh, c hình thc phù hợp khác giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- quan thc hin: Ban T chc cuộc thi tnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, tnh phố,c quan thông tn, báo chí Trung ương và địa phương;

- Thời gian thc hiện: T tháng 11/2014 cho đến khi kết thúc cuc thi.

  III. TỔ CHỨC THC HIN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức, phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh đúng nội dung kế hoạch và tiến độ thực hiện; truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp về cuộc thi; tổng kết và phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương và Bộ Tư pháp.

1.2. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, tích cực phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp và truyền thông sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi.

1.3. Các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi phát động, hướng dẫn.

Bộ phận pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm này.

1.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, thị trấn vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; theo dõi, tổng hợp, gửi bài dự thi của cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Tư pháp) theo đúng thời gian quy định.

2. Kinh phí thực hin

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

       Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Tư pháp) để  được xem xét, hướng dẫn kịp thời ./.

 

 

 1. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 2. KT. CHỦ TỊCH
 3. PHÓ CHỦ TỊCH
 4. (Đã ký)
 5.  Nguyễn Đức Chính

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thể lệ số 4579/TL-BTC ngày 04/11/2014 về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương (7/1/2015)
Kế hoạch số 4060/ KH-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng trị (6/1/2015)
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (6/1/2015)
Thể lệ cuộc thi số 4559/ TL-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Quảng Trị về tìm hiểu 'Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' (6/1/2015)
cseye (6/8/2014)
NGHỊ QUYẾT SỐ 719/2014/UBTVQH13 NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 2 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2013/QH13 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA QUỐC HỘI QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (31/3/2014)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (31/3/2014)
NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (3/3/2014)
HIẾN PHÁP NĂM 2013 (3/3/2014)

LIÊN KẾT WEBSITE