MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Văn phòng

Chức năng

Văn phòng Sở Tư pháp có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Sở về các việc: xây dựng kế hoạch công tác; thống kê, báo cáo công tác; theo dõi, quản lý về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, đào tạo và bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật công chức; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở.

Nhiệm vụ.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở

1. Về xây dựng các Kế hoạch, Chương trình công tác của Sở, Ngành và công tác thống kê báo cáo:

1.1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở quyết định chương trình, kế hoạch công tác năm; chương trình công tác quý và tháng của Sở; chương trình, kế hoạch làm việc của lãnh đạo Sở.

1.2. Đôn đốc các Phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở, các Phòng tư pháp các huyện và thành phố thực hiện đúng chế độ báo cáo; tổng hợp và xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định.

2. Về giúp Giám đốc, các Phó giám đốc sở điều hành và quản lý các hoạt động của Sở:

2.1. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo đó;

2.2. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, duy trì quan hệ giữa  Sở với các cơ quan cấp trên, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác;

3. Về giúp Giám đốc sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức:

3.1. Dự thảo các văn bản về công tác tổ chức, công chức, viên chức theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

3.2. Thực hiện các thủ tục về việc tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, kỷ luật; Đôn đốc thực hiện và quản lý hồ sơ về đánh giá cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập; Quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo hiểm xã hội;

3.3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện công tác tổ chức, công chức, viên chức;

3.4. Theo dõi tình hình về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng của toàn ngành tư pháp địa phương;

4. Về thi đua khen thưởng:

Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

5. Về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

5.1. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu trong cơ quan  theo quy định của pháp luật và của Sở;

5.2. Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”.

5.4. Tổ chức phát hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch.

6. Về công tác quản trị:

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất; bảo đảm phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan;

Phối hợp các đơn vị thuộc Sở thực hiện quy chế văn hóa, vệ sinh môi trường, công tác quốc phòng- an ninh, phòng chống cháy nổ trong cơ quan; phối hợp Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi tập thể cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

7. Quản lý nguồn kinh phí nhà nước giao, các nguồn kinh phí khác và thực hiện công tác kế toán - tài chính theo quy định của pháp luật;

8. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, việc thực hiện các Quy chế của  Sở;

9. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác của Văn phòng;

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và Công đoàn cơ quan  chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc sở giao

LIÊN KẾT WEBSITE