MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Thanh tra sở

Chức năng

Thanh tra Sở Tư pháp là một Tổ chức Thanh tra thuộc sự quản lý của Sở Tư pháp, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự quản lý trực tiếp, sự chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Tranh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp.

 Nhiệm vụ

 Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở:

1.1. Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.

1.2. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

1.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

1.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1.7. Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp

LIÊN KẾT WEBSITE