MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Phòng Văn bản pháp quy
Chức năng

Phòng Phòng Văn bản pháp quy là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp (chính thức được thành lập vào tháng 05/2008), chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1.1.  Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo, dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;

1.2.  Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo;

1.3. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

1.4. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Về Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;

2.2. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thị xã, thành phố thuộc tỉnh, huyện đảo Cồn Cỏ, UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND xã, thị trấn và UBND xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi là UBND cấp xã) theo quy định của pháp luật;

2.3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

LIÊN KẾT WEBSITE