87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Chức năng:

Tham mưu Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác theo dõi thi hành pháp luật, Công tác Bổ trợ tư pháp bao gồm: luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, công chứng và công tác pháp chế.

Nhiệm vụ :

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

1. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chung việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh;

1.2. Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về công tác theo dõi, đánh giá, thực hiện việc tổng kết, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn, địa phương ;

1.3. Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh; phát hiện, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề mang tính hệ thống, liên ngành, phát sinh trong thi hành pháp luật để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định;

1.4. Thực hiện công tác thi hành pháp luật tại Sở.

2. Công tác Bổ trợ tư pháp:

2.1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm của Phòng; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm của ngành Tư pháp.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Giám đốc Sở quy hoạch phát triển nghề luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản.

- Về luật sư.

+ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể Đoàn Luật sư, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư, phê chuẩn kết quả đại hội Đoàn luật sư; trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ mới.

+ Tiếp nhận, thẩm tra, trình Giám đốc Sở cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật cho cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết; định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư; tham mưu đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương.

+ Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo thẩm quyền.

- Về giám định tư pháp

 - Tham mưu cho Gám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

       - Về công chứng.

+ Xây dựng đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đó sau khi được phê duyệt. Tham mưu để xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

+ Tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập theo đúng quy định của pháp luật.

+ Yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo tình hình hoạt động theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng theo thẩm quyền.

       - Về bán đấu giá tài sản.

+ Phối hợp xây dựng đề án củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

+ Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

3. công tác pháp chế:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;