87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

Chức năng    

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhiệm vụ :

1.Tham mưu Dự thảo Quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý nhà nước lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương.

2- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh;

4- Giúp việc cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương;

5- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

6- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

7-  Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

8- Tổ chức  bồi dương, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

9- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

10 - Thực hiện các nhiệm vụ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

11 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.