87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Chức năng:
Phòng Hành chính Tư pháp là phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, chứng thực, quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm vụ:

1. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài:

 1.1- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức chuyên môn tư pháp thuộc UBND cấp xã;

1.2- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

1.3- Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh;

1.4- Thụ lý, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

1.5- Đề nghị UBND tỉnh quyết định việc thu hồi, huỷ bỏ giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định pháp luật;

1.6- Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của pháp luật, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

1.7- Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình UBND tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ quốc tịch.

2. Về Lý lịch tư pháp:

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bao gồm: xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Toà án, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền; cung cấp Lý lịch tư pháp và thông tin bổ sung cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương; quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định.

3. Về chứng thực:

- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

4. Về đăng ký giao dịch bảo đảm:                                                            

Tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất tại địa phương; thực hiện báo cáo định kỳ cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

5. Về bồi thường của Nhà nước:

Tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa phương, thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.