MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Vị trí, Chức năng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị  trực thuộc Sở Tư pháp, là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá các loại tài sản là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân là chủ sở hữu tài sản hoặc đại diện chủ sở hữu do pháp luật quy định.

Nhiệm vụ

1. Tham Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm hàng năm và dài hạn trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản bao gồm:

2.1. Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

2.2. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

           2.3. Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

2.4. Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

2.5. Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt <st1:country-region w:st="on">Nam.</st1:country-region>

2.6. Tài sản là Quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.7.Tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

3. Kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan đảm bảo quyền và nghĩa vụ  hợp pháp của tổ chức và công dân có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản;

4. Tổ chức nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy tắc ứng xử cho Đấu giá viên. Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện việc bán đấu giá tài sản của Đấu giá viên;

5. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về công tác bán đấu giá tài sản và bảo đảm chế độ báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định;

6. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của trung tâm theo phân công, phân cấp của Giám đốc Sở và quy định pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trác nhiệm.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


LIÊN KẾT WEBSITE