Tin chi tiết

Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước.

Ngày cập nhật: 14/11/2019 11:56:22 SA

Phụ lục số 01

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác bồi thường nhà nước năm 2019

 

 
 

 

I. Kết quả công tác bồi thường năm 2019

1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường

- Đánh giá tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường.

- Việc cấp phát kinh phí và chi trả tiền bồi thường.

- Việc xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

- Việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

(có so sánh kết quả với cùng kỳ năm trước - nếu có).

Số liệu vụ việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả được thống kê theo biểu mẫu tại Phụ lục số 02, 03, 04.

Lưu ý:

- Tại phụ lục số 02, 03: chỉ thống kê số vụ việc đã được thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017.

- Tại Phụ lục số 04: Thông tin về vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với tất cả các vụ việc áp dụng theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước gồm: Luật TNBTCNN năm 2017; Luật TNBTCNN năm 2009; Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 03/5/1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra; Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Bên cạnh việc thông tin về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả, đề nghị Quý cơ quan thông tin, đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019  theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, cụ thể như sau:

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2019;

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (đối với Bộ, ngành Trung ương);

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thực hiện quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước trên các mặt công tác: hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp công tác bồi thường nhà nước; xác định cơ quan giải quyết bồi thường; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động bồi thường nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả và thực hiện xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại (đối với Bộ, ngành Trung ương).

- Chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả (đối với Bộ, ngành Trung ương).

- Công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước.

- Việc phân công đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường nhà nước

- Đánh giá chung những kết quả đạt được.

- Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020

III. Đề xuất, kiến nghị

 

Nơi nhận:

- Cơ quản quản lý nhà nước về công tác bồi thường (để báo cáo);

- Lưu: VT, …

Thủ trưởng cơ quan

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Lần xem: 155  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
  Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng.
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
  NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
  LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
 

Thông báo Tuyển dụng viên chức

  Công văn tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.
  Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước