Tin chi tiết
Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch

Ngày cập nhật: 02/08/2018 4:11:53 CH

Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BTP. Thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 700/STP-HCTP ngày 31/7/2018 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch. Tải Công văn tại đây

Lần xem: 352  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức
  Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
  Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
  Danh sách tập sự hành nghề công chứng
  Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
  Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016