Tin chi tiết

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 03/07/2018 8:01:07 SA

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các công văn và biểu mẫu đăng tại đây.

Công văn gửi các Phòng Tư pháp, tải về tại đây;
Biểu mẫu 17b/BTP/HTQTCT/CT, tải về tại đây;

Công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng, tải về tải đây;
Biểu mẫu 17a/BTP/HTQTCT/CT, tải về tại đây;

Lần xem: 2956  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước
  Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước
  Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước.
  Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
  Các biểu mẫu
 

V/v báo cáo thống kê năm 2019 (lần 1)theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

 

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

Quyết định Về việc thu hồi thẻ công chứng viên