Tin chi tiết

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 03/07/2018 8:01:07 SA

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các công văn và biểu mẫu đăng tại đây.

Công văn gửi các Phòng Tư pháp, tải về tại đây;
Biểu mẫu 17b/BTP/HTQTCT/CT, tải về tại đây;

Công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng, tải về tải đây;
Biểu mẫu 17a/BTP/HTQTCT/CT, tải về tại đây;

Lần xem: 2787  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
 

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

 

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .                          

  CV số: 1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
  Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức
  Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018