Tin chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm DVBĐGTS

Ngày cập nhật: 15/09/2015 10:18:33 SA

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản.doc

Kết quả xét tuyển viên chức TTDV Bán đấu giá tài sản ( vị trí kế toán).doc

Đơn xin phúc khảo.doc

Lần xem: 794  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
  Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
  Danh sách tập sự hành nghề công chứng
  Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
  Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
  Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức ( vào mục Văn bản mới để mới truy cập)