Tin chi tiết
Thông báo Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản

Ngày cập nhật: 19/08/2015 10:50:18 SA

   SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số :  04/TB-HĐKTSH                                             Quảng Trị, ngày  17 tháng 8 năm 2015

 

                                                    THÔNG BÁO

        Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách

          vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản

 

 


          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND trinh Quảng Trị ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị, Hội đồng kiểm tra, sát hạch Sở Tư pháp thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức năm 2015 theo Danh sách đính kèm.

          Vậy, Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận:                                                                               TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);                                                               CHỦ TỊCH

- Các thí sinh dự tuyển;                                                                            (Đã ký)

- Lưu VP.

                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

                                                                                                             Lê Sa Huỳnh

 

 

 

 

 

Lần xem: 718  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
  Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
  Danh sách tập sự hành nghề công chứng
  Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
  Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
  Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)