Tin chi tiết
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức

Ngày cập nhật: 03/08/2015 7:54:57 SA

 

  1.             SỞ  TƯ  PHÁP  QUẢNG  TRỊ         CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.     HỘI  ĐỒNG  KIỂM TRA, SÁT HẠCH                        Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc
  3.              Số: 02/TB-HĐKTSH                                      Quảng Trị, ngày 30 tháng 7 năm 2015
  4.  

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách,
lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo
kỳ xét tuyển đặc cách viên chức 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND trinh Quảng Trị ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách Sở Tư pháp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức thuộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách (Gửi kèm theo Phụ lục số 01);

2. Lịch xét tuyển đặc cách (Gửi kèm theo Phụ lục số 02);

3. Nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Gửi kèm theo Phụ lục số 03).

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách Sở Tư pháp thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Các thí sinh;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, HĐKTSH.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Lê Sa Huỳnh

Lần xem: 636  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
  Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
  Danh sách tập sự hành nghề công chứng
  Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
  Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
  Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)
  Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập)