Tin chi tiết
CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP VỀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày cập nhật: 27/09/2017 10:25:31 SA

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính , ngày 12/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo quy định.
Chiều ngày 22/9/2017, Sở Tư pháp Quảng Trị đã tổ chức bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh quản lý.
Tại buổi bàn giao, đại diện hai đơn vị là Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh đã ký biên bản bàn giao nguyên trạng biên chế, nhân sự, các loại hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung khác liên quan của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng UBND tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật kể từ ngày 01/10/2017.
Ngọc Hạnh

Lần xem: 121  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.
  Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ đảng viên”
  Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ
  ĐOÀN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
  Một số kết quả đạt được trong công tác tư pháp năm 2017
  Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, bồi thường nhà nước năm 2017
  Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại Sở Tư pháp
  CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP VỀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
  SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ