Tin chi tiết

Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày cập nhật: 30/12/2019 10:23:53 SA

/Portals/0/DU%20THAO%20KE%20HOACH%20PBGDPL%20NAM%202020.docx

Lần xem: 49  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
  Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản găn s liền với đất.
  Triển khai thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp
  Chính phủ ban hành Nghị quyết cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh năm 2020
  Một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kết quả tập sự
  Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020