Tin chi tiết

SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

Ngày cập nhật: 19/11/2019 7:48:49 SA

SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

Description: ANHPL3

Ngày 08/11/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, Sở Tư pháp đã lựa chọn chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật” để hưởng ứng, thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam.

Dự buổi Tọa đàm có đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở, đồng chí Lê Sa Huỳnh - Phó giám đốc Sở cùng toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở đã nêu mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, theo đó, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được Quốc hội thông qua vào ngày 09/11/1946. Với sự ra đời của bản Hiến pháp 1946 như một lời tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, đặt nền tảng cho đất nước đi vào xây dựng một thể chế chính trị dân chủ được thiết lập vững chắc, với đầy đủ các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, đoạn tuyệt với chế độ chính trị thực dân và quân chủ phong kiến. Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN như hiện nay, cần thiết phải có một ngày để  tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội và để ghi nhớ cột mốc lịch sử của sự ra đời bản Hiến pháp 1946, tại Điều 8 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định: Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại buổi Tọa đàm, đồng chí Hoàng Quốc Long - Trưởng phòng PBGDPL đã phổ biến một số văn bản, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động như: Chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, chính sách tiền lương và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, áp nhập, đổi tên thôn,  khu phố....

Description: ANHPL1

Liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị rà soát lại công việc trong năm của đơn vị mình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời, yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở cũng như của các phòng, đơn vị.

Công Sơn

 

Lần xem: 52  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.