Tin chi tiết

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019

Ngày cập nhật: 11/11/2019 2:26:56 CH

Ảnh 1

 

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2019; Kế hoạch số 400/KH-STP ngày 07/5/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên và cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin xã, phường, thị trấn năm 2019; Kế hoạch số 1107/KH-STP ngày 22/10/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước năm 2019.

  Trong những ngày đầu tháng 11/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin cấp xã; kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Sa Huỳnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị còn có 240 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 180 đại biểu là Lãnh đạo UBND cấp huyện, Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác bồi thường nhà nước của các Sở, ban, ngành.

ah10

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiệp vụ xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị; kỹ năng, phương pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

Anhxxx

 

Qua đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu đã được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, những nội dung quy trình, thủ tục cung cấp thông tin cho công dân, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị; những kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Qua đó, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến công tác pháp chế, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tạo thuận lợi trong việc triển khai, phổ biến các văn bản QPPL đến người dân trên địa bàn tỉnh.

S2

 

                                                                                                  Công Sơn

Lần xem: 79  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.