Tin chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày cập nhật: 11/11/2019 9:33:33 SA

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3925/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kịp thời trả lời đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý khi doanh nghiệp có nhu cầu. Cập nhật các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cập nhật các quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai có hiệu lực thi hành lên Trang thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, địa phương để kết nối với Cổng thông tin điện tử tỉnh.
- Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức và cá nhân khác có liên quan xây dựng và đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do mình chủ trì thực hiện theo nội dung chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp luật, chủ trì, tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá cơ sở dữ liệu về pháp luật và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.
- Văn phòng UBND tỉnh duy trì, cập nhật và kết nối dữ liệu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
UBND tỉnh cũng đã đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đăng tải các bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý các vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh là một bên có liên quan lên Trang thông tin điện tử Tòa án hoặc kết nối trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Nguyễn Đức Linh
Phó Chánh Thanh tra Sở

Lần xem: 54  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.