Tin chi tiết

NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày cập nhật: 05/11/2019 3:53:45 CH

Trong hệ thống cấu trúc hành chính - lãnh thổ nước ta, cấp xã là đơn vị hành chính thấp nhất nhưng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước mà còn là yếu tố chi phối mạnh mẽ đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các cộng đồng dân cư và của toàn thể người dân trên địa bàn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở xã, phường, thị trấn đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước...” [1]. Vì vậy, việc chăm lo xây dựng đội ngũ công chức cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai vào cuộc sống như thế nào; quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân có được tôn trọng và bảo đảm thực hiện hay không, trước hết phải được thể hiện ở hoạt động của đội ngũ công chức cấp xã.

Trong số 07 chức danh công chức cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã là chủ thể tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. So với các chức danh công chức khác tại địa phương, công chức Tư pháp -  hộ tịch cấp xã phải đảm nhận khối lượng công việc lớn với rất nhiều nhiệm vụ khác nhau trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch như: Phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý hộ tịch; chứng thực; tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn; phối hợp với công chức khác trong việc hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu phố; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao,v.v… Trên thực tế tại địa phương, công chức Tư pháp -  hộ tịch cấp xã được xem là người am hiểu pháp luật vừa giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa là người tư vấn, trực tiếp giải quyết nhu cầu pháp lý cho người dân ở cơ sở. Hoạt động của công chức Tư pháp - hộ tịch không chỉ mang tính hành chính - tư pháp mà còn mang tính chất xã hội rộng lớn do có sự tham gia trực tiếp của nhân dân địa phương trong quá trình thực hiện. Hiệu quả hoạt động của họ không chỉ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp mà còn nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân tại địa phương, xây dựng tình làng nghĩa xóm và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Đakrông là huyện miền núi nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Quảng Trị. Đây là địa phương có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi (Pacô) sinh sống với công việc chính là làm nương rẫy. Nhìn chung, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn. Do trình độ dân trí chưa cao nên sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Người dân vẫn còn giữ lối suy nghĩ và duy trì một số phong tục tập quán lạc hậu trong sinh đẻ, kết hôn, đặc biệt, nơi đây là một trong những “điểm nóng” của khu vực miền núi về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo Báo cáo tổng hợp từ nguồn thống kế số lượng, chất lượng công chức cấp xã của Phòng Nội vụ huyện Đakrông năm 2019 cho thấy, huyện Đakrông có 14 xã, thị trấn với 27 công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, trong đó có 13/14 xã, thị trấn đều bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch (chỉ còn xã Triệu Nguyên bố trí 01 người).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã; những năm qua, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị đã coi trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này. Nhìn chung, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn Huyện đã từng bước được củng cố, kiện toàn, qua đó đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền địa phương trong công tác quản lý hành chính - tư pháp theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, qua khảo sát (số liệu khảo sát tính đến tháng 6/2019, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã vẫn còn một số hạn chế về trình độ, kỹ năng và thái độ ứng xử trong thực thi công vụ. Cụ thể:

* Thứ nhất, về trình độ

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trong tổng số 27 công chức có 20/27 người có trình độ đại học (chiếm 74,1%), 02/27 người trình độ trung cấp (chiếm 7,4%), 04/27 người trình độ sơ cấp (chiếm 14,8%) và còn 01 người chưa qua đào tạo (chiếm 3,7%).

- Trình độ lý luận chính trị

Điểm e Khoản 1Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Thông tư số 06/2012/TT-BNV) quy định:Sau khi được tuyn dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lp đào tạo, bồi dưng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cp xã hiện đảm nhiệm”. Tuy nhiên, số lượng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị là 08/27 người (chiếm 29,6%); 14/27 người có trình độ sơ cấp (chiếm 51,9%). Như vậy, tỷ lệ chưa qua đào tạo lý luận chính trị vẫn còn 05/27 người (chiếm 18,5%).

- Kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ tư pháp - hộ tịch

Có 20/27 người đã qua bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (chiếm 74,1%), số người chưa qua bồi dưỡng là 07/27 (chiếm 25,9%). Riêng về nghiệp vụ tư pháp - hộ tịch: 100% công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc

100% công chứcTư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Đakrông đều có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Với đặc thù là một huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã phải biết và sử dụng được tiếng dân tộc trong hoạt động công vụ. Tuy nhiên, qua số liệu khảo sát trên có thể thấy, chỉ có 07/27 người (chiếm 25,9%) có chứng chỉ tiếng dân tộc. Đây cũng là một trong những trở ngại đối với chức danh này khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương với người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Như vậy, qua số liệu khảo sát có thể thấy, số lượng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Đakrông về cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, đặc biệt tỷ lệ có trình độ đại học là tương đối cao so với mặt bằng chung của một huyện miền núi. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã chưa được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định, đặc biệt là về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước, trong khi họ chính là người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, áp dụng đường lối, chủ trương, pháp luật và thực hiện hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.

* Thứ hai, về kỹ năng hoạt động

Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã vào thực tiễn hoạt động. Nếu công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã không có kỹ năng thì kiến thức của họ không thể phát triển được. Qua kết quả khảo sát cho thấy, một số công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã tuy có trình độ mọi mặt đều đạt chuẩn nhưng còn  thiếu và yếu kỹ năng trong công tác. Đó là kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng hòa giải, giải quyết tranh chấp; kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; kỹ năng xử lý văn bản qua mạng, kỹ năng ứng dụng tin học phục vụ yêu cầu công việc,v.v…Do vậy, nhiều công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã còn khó khăn, lúng túng trong giải quyết các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra, nhất là đối với những công việc đòi hỏi kiến thức xã hội, kiến thức quản lý nhà nước, kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ.

* Về thái độ ứng xử

Phân tích dữ liệu tổng hợp của phiếu khảo sát của người dân đối với công chức Tư pháp - hộ tịch tại 14 xã, thị trấn  cho thấy, vẫn còn một bộ phận số công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã ý thức trách nhiệm với công việc chưa cao, thiếu tinh thần trách nhiệm với người dân, chưa thật sự tâm huyết với công việc. Có 20/70 phiếu khảo sát cho rằng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thiếu nghiêm túc trong chấp hành giờ giấc làm việc. Trong quá trình thực hiện công việc, một số công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã tỏ thái độ thờ ơ, khó chịu khi làm việc với người dân (10/70 phiếu khảo sát); hướng dẫn người dân hoàn chỉnh hồ sơ nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, khó chịu, hướng dẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng để người dân thực hiện (10/70 phiếu khảo sát). Đặc biệt trong quá trình xử lý hồ sơ, một bộ phận công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã còn lúng túng, mất khá nhiều thời gian và từ chối tiếp nhận hồ sơ của người dân vì lý do gần hết giờ làm việc (20/70 phiếu khảo sát). Do vậy, 25/70 phiếu khảo sát đánh giá đạo đức, lối sống của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã ở mức trung bình.

Những hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thái độ ứng xử của đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã như đã đề cập ở trên đã gây trở ngại cho việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; cải cách hành chính; cải cách tư pháp. Vì vậy, để nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức Tư pháp- hộ tịch cấp xã ở huyện Đakrông, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đối với hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cấp xã gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính.Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi” [2].

Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã hàng ngày sinh hoạt với dân trong mối quan hệ không chỉ là chính quyền với dân mà còn là quan hệ gia tộc và xóm làng lâu đời. Khi giải quyết những yêu cầu của dân, đòi hỏi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã một mặt phải theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; mặt khác phải sát hợp với tình hình thực tế địa phương và thấu tình đạt lý trong quan hệ xóm làng. Mọi cử chỉ, lời nói, tác phong, cách thức tiếp xúc giải quyết công việc cho dân của đội ngũ công chức cấp xã thể hiện bộ mặt của Nhà nước. Người dân nhìn vào đội ngũ này để đánh giá Nhà nước, để có lòng tin hay sự bất bình. Muốn bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho dân, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ đời sống của cộng đồng cơ sở nói chung, huyện Đakrông  nói riêng. Trước sự thay đổi mạnh mẽ đó, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Đakrông phải có phẩm chất, năng lực và có sự hiểu biết sâu sắc về văn hoá dân tộc của cộng đồng dân cư ở cơ sở thì mới có năng lực khai thác triệt để các tiềm năng tàng ẩn ở cơ sở, thúc đẩy cơ sở phát triển đúng hướng. Chỉ trên nền tảng kiến thức và qua thực tiễn hoạt động, họ mới rèn luyện được tư duy, phương pháp và khả năng xử lý nhạy bén trước các tình huống thực tế phức tạp một cách tự chủ, không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với đội ngũ công chứcTư pháp - hộ tịch cấp xã

Để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia thì năng lực điều hành và quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung và công chức Tư pháp - hộ tịch nói riêng là rất quan trọng. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với công chức Tư pháp - hộ tịch từ khâu quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ của đội ngũ này.

Thứ ba, đổi mới công tác bố trí và sử dụng đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

Việc bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã cần theo đúng quy hoạch và phải phù hợp với chuyên môn, không bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã kiêm nhiệm các công việc khác ngoài nhiệm vụ tư pháp theo Hướng dẫn số 104/HD-SNV ngày 10/3/2014 của Sở Nội vụ Quảng Trị. Mạnh dạn sử dụng công chức trẻ, có triển vọng phát triển đã được đào tạo đạt chuẩn, năng động, từng bước thay thế những công chức hạn chế về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, UBND tỉnh và huyện tiếp tục có chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng công chức Tư pháp - hộ tịch là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở các địa phương.

Việc bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã phải mang tính ổn định, có kinh nghiệm, có thời gian công tác trong lĩnh vự tư pháp- hộ tịch.

Theo quy định hiện hành thì khối lượng công việc mà mỗi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã phải đảm nhận là rất nhiều. Để thành thạo công việc, công chức Tư pháp - hộ tịch ngoài việc phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định của pháp luật thì còn phải là người có kinh nghiệm, có thời gian công tác, đặc biệt làm nắm vững tình hình, đặc điểm dân cư ở địa phương. Do đó, nếu vừa thành thạo công việc lại bố trí họ sang vị trí công tác khác thì vừa lãng phí trong việc đào tạo, sử dụng cán bộ, vừa  gây trở ngại rất lớn đến công tác tư pháp - hộ tịch cấp cơ sở. Công chức mới không nắm rõ tình hình, đặc điểm dân cư địa phương, cần phải có thời gian nghiên cứu, tiếp cận với công việc và khi tham mưu giải quyết công việc rất dễ xảy ra sai sót, có thể phát sinh những phiền hà đối với người dân. Do đó, Ủy ban nhân dân cấp xã cần phải cân nhắc thật kỹ khi thực hiện bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch sang làm công việc khác.

Thứ tư, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học cho đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc học tập, có ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Xác định chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã cho từng năm, từng giai đoạn.

Để xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thì phải đánh giá được thực trạng đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu của họ. Bởi vì, từng vị trí công việc, từng chức danh công chức sẽ có các nhu cầu khác nhau, kỹ năng khác nhau.

Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ thực tế số lượng, chất lượng công chứcTư pháp - hộ tịch cấp xã hiện có, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, đối chiếu với tiêu chuẩn công chức Tư pháp - hộ tịch theo quy định để xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng từng năm và từng giai đoạn của địa phương. Hàng năm, tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Không được cử người đi đào tạo, bồi dưỡng không nằm trong quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã theo từng vùng miền (đồng bằng, miền núi, vùng dân tộc... ), theo từng giai đoạn phát triển (đến năm 2020 và 2025).

Đakrông là huyện miền núi, nhiều công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã còn có những hạn chế nhất định về trình độ học vấn và kiến thức bổ trợ nên tài liệu cần được xây dựng phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, chú ý rèn luyện những kỹ năng cần thiết nhất phục vụ cho công việc. Ngoài ra, đối với công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã người Kinh, qua kết quả khảo sát cho thấy, một số công chức tuy có trình độ nhưng năng lực thực thi công vụ còn hạn chế do thiếu các kỹ năng. Mặt khác, cần được bồi dưỡng tiếng dân tộc và văn hóa dân tộc để giao tiếp và sử dụng trong công tác. Đối với công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã là người dân tộc thiểu số, hạn chế lớn nhất hiện nay là năng lực quản lý, điều hành, giải quyết vụ việc cụ thể. Vì vậy cần tập trung vào việc tăng cường kiến thức để hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức phải sát thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, rèn luyện, bổ sung kỹ năng để biết cách làm việc và bồi dưỡng ý thức, thái độ để yêu nghề, có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng về trung cấp lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định pháp luật.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra công vụ, tăng cường giám sát của nhân dân đối với hoạt động thực thi công vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích” [3].

Kiểm tra công vụ tập trung chủ yếu vào tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, về tinh thần thái độ, thời gian làm việc, về Quy tắc ứng xử của công chức đối với Nhân dân. Thông qua kiểm tra công vụ nhằm kịp thời chấn chỉnh việc làm sai quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ trễ hẹn, thu phí và lệ phí không đúng hoặc để tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần, làm thủ tục nhiều nơi; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã.

Tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương đối với hoạt động công vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. Mặt khác, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã là người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với Nhân dân, trực tiếp giải quyết công việc cho Nhân dân. Chính người dân là người nắm rõ nhất thái độ, hành vi trong giải quyết công việc của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. Do đó cần phát huy triệt để vai trò của nhân dân trong giám sát việc thực thi công vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã như: Tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân; sử dụng hòm thư góp ý hoặc bố trí để người dân có thể góp ý, phản ánh trực tiếp,v.v...

Thứ sáu, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực thực thi công vụ của người công chức nói chung và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đakrông, một số xã vẫn chưa đảm bảo được cơ sở vật chất để công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện nhiệm vụ như: Máy tính đã cũ, mạng inernet hay gặp sự cố do đường truyền kém,... khiến cho họ khó tiếp cận, hệ thống hoá dữ liệu về hộ tịch, tra cứu và nghiên cứu pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật để phục vụ cho công việc.

Thứ bảy, nâng cao đạo đức công vụ cho công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân” [4]. Vì vậy, nâng cao đạo đức công vụ không chỉ là công việc thường xuyên của bản thân đội ngũ công chức mà còn là trách nhiệm của các chủ thể quản lý công chức.

Nâng cao đạo đức công vụ thông qua các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức công vụ thông qua khả năng tự rèn luyện của công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. V.I. Lênin đã viết: “không tự mình bỏ ra một công phu nào đó thì không thể tìm ra chân lý trong bất cứ một vấn đề hệ trọng nào cả; và hễ ai sợ tốn công sức thì không sao tìm ra chân lý được” [5]. Thông qua tự rèn luyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã sẽ tạo ra được "cầu nối" giúp cho việc chuyển hoá hệ thống tri thức tích lũy được trong học tập được áp dụng thực tiễn cuộc sống, từ đó ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quá trình thực thi công vụ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [6]. Từ thực trạng về năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Đakrông đã được phân tích ở trên cho thấy: Hoạt động của đội ngũ này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Quảng Trị và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Vì vậy, đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này để họ thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

                               ThS. Cao Thị Hà

                               Giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị

Lần xem: 156  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP.
  Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích.
  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.
  Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
  Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
  Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.