Tin chi tiết

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị

Ngày cập nhật: 19/08/2019 10:14:28 SA

ANH1

          Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý–Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CTGPL ngày 25/7/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý–Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015–2025; Kế hoạch và các hoạt động triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ngày 07/8/2019, Cục Trợ giúp pháp lý–Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở Tư pháp báo cáo về kết quả thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015–2025; Kế hoạch và các hoạt động triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được ban hành đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý tới tất cả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả thù lao dịch vụ pháp lý. Đồng thời, thể hiện rõ công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng và người thân của họ, thể hiện chính sách đối với những người dưới 18 tuổi bị buộc tội, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đây là một trong những Luật thể chế hóa về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Trong quá trình triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do địa phương ban hành và ban hành mới các văn bản nhằm thống nhất thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại địa phương. Tuy nhiên, công tác triển khai thực thi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 vẫn còn một số vướng mắc như: Việc lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư, với các tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã được triển khai nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh mới có 01 Văn phòng Luật sư (với 03 Luật sư) ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; kinh phí địa phương dành cho công tác trợ giúp pháp lý còn hạn chế nên Trung tâm TGPL gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy mạnh các hoạt động, đặc biệt là hoạt động TGPL ngoài trụ sở, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện TGPL.

Trưởng Đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã ghi nhận những kết quả triển khai thực thi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và những đối tượng yếu thế trong xã hội để họ có nhiều cơ hội được tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ./.

 

Bùi Thị Hồng

Sở Tư pháp

 

Lần xem: 187  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng