Tin chi tiết

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 30/07/2019 2:29:27 CH

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

        Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh, nhìn chung, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã có sự quan tâm hơn đến hoạt động luật sư và nhận thức rõ vai trò, vị trí của luật sư. Đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư đã phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Số lượng vụ việc, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện. Thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, hoạt động hành nghề của luật sư trong thời gian qua đã góp phần tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế - quốc tế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội nói chung cũng như hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động tố tụng nói riêng. Tuy nhiên, Quảng Trị là địa phương có số lượng luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư tương đối ít so với các tỉnh khác, từ năm 2009 đến năm 2013, tỉnh Quảng trị chỉ có 03 tổ chức hành nghề luật sư (1 Công ty luật và 02 Văn phòng luật sư ) với tổng số là 10 luật sư. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 14 luật sư và 07 tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động. Các luật sư có trình độ cử nhân luật, có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, yêu nghề, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật. Hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho tổ chức, cá nhân đã tăng đáng kể về số lượng và nâng cao về chất lượng. Những năm gần đây, việc tư vấn pháp luật đã được quan tâm nhiều hơn nhưng phần lớn các vụ tư vấn tập trung vào lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Trong quá trình hoạt động, các luật sư cũng đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm ở từng vụ việc, luôn trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phần lớn, các vụ án xét xử đều có luật sư tham gia tranh tụng, điều này đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là trong những phiên tòa lưu động.

       Từ năm 2013 đến 2018, các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý miễn phí 1.155 vụ việc, cụ thể:

       - Thực hiện tham gia tố tụng 375 vụ, gồm:

      + Tham gia tố tụng 114  vụ hình sự trong đó có 92 vụ án hình sự chỉ định bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

      + Tham gia tố tụng 160 vụ án dân sự (tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình).

      + Tham gia tố tụng 21 vụ án hành chính.

      + Tham gia tố tụng 80 vụ án kinh doanh thương mại.

     - Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí và thực hiện dịch vụ pháp lý khác: 780 vụ, gồm:

      + Thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cho 80 trường hợp.

      + Cung cấp dịch vụ pháp lý ngoài tố tụng cho 94 trường hợp.

     + Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 606 vụ việc trong đó trợ giúp pháp lý miễn phí cho 239 đối tượng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trong các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động...

     Thực hiện Quyết định 1573/QĐ-BTP, ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều Lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan, trong gia đoạn 2013-2018, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức hành nghề cho đội ngũ luật sư. Đã có 80 lượt luật sư được tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt việc giám sát luật sư, người tập sự hành nghề luật sư trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên Đoàn luật sư Việt Nam, Quy chế của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị bên cạnh đó thực hiện giám sát việc tuân theo quy tắc nghề nghiệp của luật sư, nhận thức tư tưởng của các luật sư. Do vậy trong thời gian qua không có luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc bị xử lý kỷ luật.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ Đoàn luật sư lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt nên 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” 5 năm liên tục. Đoàn luật sư tỉnh đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư và nâng cao vị thế, vai trò của luật sư trên địa bàn tỉnh.

      Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót, yếu kém về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, định kỳ hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hoạt động với tư cách cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cho đến hết năm 2018, Sở Tư pháp đã tiến hành 07 lượt kiểm tra, thanh tra các tổ chức hành nghề luật sư. Qua công tác thanh, kiểm tra tại một số tổ chức hành nghề luật sư cho thấy các luật sư đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật có liên quan và tôn trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư; hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động; không có tổ chức hành nghề luật sư nào vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW còn có một số vướng mắc, khó khăn, đó là: Công tác tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra khi triển khai Đề án; vấn đề xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

     Để duy trì, phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh triển khai biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, hoạt động luật sư; khen thưởng kịp thời cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thành tích, công sức đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời có chính sách hỗ trợ trang bị thêm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho Đoàn luật sư tỉnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                       Bùi Thị Hồng

                                                                                        Sở Tư pháp

 

Lần xem: 586  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP.
  Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích.
  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.
  Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
  Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
  Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.