Tin chi tiết

Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ngày cập nhật: 29/07/2019 10:06:49 SA

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ TƯ PHÁP

Số: 694/TB-STP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Trị, ngày 29 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

 

 

      Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị và Thông báo số 518/TB-VP ngày 26/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở như sau:

       1. Kể từ ngày 01/8/2019 có 143 thủ tục hành chính của Sở Tư pháp sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đính kèm danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị).

        2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Số điện thoại: 0233.3636999.

       Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện trong việc liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.

 


Nơi nhận:

- Phòng TP các huyện, thị xã, thành phố;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

       

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

1.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

 

2.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

 

3.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

 

II

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

4.

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

5.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

6.

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

 

7.

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

8.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

9.

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

 

10.

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

III

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

11.

Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch

 

IV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

12.

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

13.

Thủ tục giải quyết người nước ngoài thường trú ở Việt nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

14.

Thủ tục xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

 

V

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

 

15.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

16.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

17.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

 

18.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

VI

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

19.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

20.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, trưởng văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

 

21.

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

 

22.

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài tại nước ngoài

 

23.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

24.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

25.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

26.

Thông báo thay đổi trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

27.

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

28.

Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

29.

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài

 

30.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

31.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

 

32.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

33.

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

 

34.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

35.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

36.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

37.

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

 

VII

LĨNH VỰC LUẬT SƯ

 

38.

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

39.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

40.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

 

41.

Hợp nhất công ty luật

 

42.

Sáp nhập công ty luật

 

43.

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

 

44.

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

 

45.

Đăng ký việc chuyển đổi Công ty luật nước ngoài thành Công ty luật Việt Nam

 

46.

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

47.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài

 

48.

Đăng ký hành nghề Luật sư với tư cách cá nhân

 

49.

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề Luật sư

 

50.

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

 

51.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

52.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư

 

53.

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

 

54.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

55.

Giải thể Đoàn Luật sư

 

56.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

57.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

58.

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

 

59.

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

 

60.

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

 

61.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

62.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

63.

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

 

64.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập

 

65.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

 

VIII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

66.

Cấp phép Thành lập Văn phòng Giám định tư pháp

 

67.

Đăng ký hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp

 

68.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp

 

69.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

 

70.

Thay đi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp

 

71.

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp

 

72.

Đăng ký hoạt động sau khi được phép chuyến đi loại hình Văn phòng Giám định Tư pháp

 

73.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng tư pháp

 

74.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)

 

75.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động)

 

76.

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

77.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

IX

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

78.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

79.

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

80.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

 

81.

Bổ nhiệm Công chứng viên

 

82.

Bổ nhiệm lại Công chứng viên

 

83.

Miễn nhiệm Công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

 

84.

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

 

85.

Cấp lại Thẻ công chứng viên

 

86.

Thành lập Văn phòng công chứng

 

87.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

88.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

 

89.

Hợp nhất Văn phòng Công chứng

 

90.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

 

91.

Sáp nhập Văn phòng Công chứng

 

92.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

 

93.

Chuyển nhượng Văn phòng Công chứng

 

94.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

 

95.

Chuyển đổi Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập

 

96.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

 

97.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

98.

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang tố chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

99.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sựu thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

100.

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

 

101.

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

102.

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

 

103.

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

 

104.

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

 

105.

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

 

106.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

 

107.

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

 

108.

Thành lập Hội công chứng viên

 

X

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

109.

Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

 

110.

Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

 

111.

Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên

 

112.

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

113.

Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

 

114.

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

 

115.

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

 

116.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

117.

Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

118.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

119.

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

 

120.

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

XI

LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

 

121.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

122.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

123.

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

124.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

125.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

126.

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 

127.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

 

128.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

 

129.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

130.

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

 

131.

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 

132.

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

 

133.

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

 

XII

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

134.

Thủ tục phục hồi danh dự (cấp tỉnh)

 

135.

Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

 

136.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)

 

XIII

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

137.

Thủ tục công nhận báo cáo viên cấp tỉnh

 

138.

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên cấp tỉnh

 

XIV

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

139.

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 

140.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

141.

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

142.

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

143.

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

 

Tổng cộng: 143 TTHC

 

 

 

 

Lần xem: 328  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị