Tin chi tiết

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Ngày cập nhật: 01/07/2019 7:23:43 SA

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ cuối năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2019. Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 07 lĩnh vực chủ yếu cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tư pháp cùng với 34 nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở Kế hoạch đã  đề ra, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2019 của Sở Tư pháp; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2019; Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp năm 2019; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP  ngày 01/01/2019 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Đối với cải cách thể chế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5954/KH-UBND ngày 28/12/2018 thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 5955/KH-UBND ngày 28/12/2018 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị năm 2018; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29/01/2019  công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 và Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 29/01/2019  công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2018 (Tổng số văn bản được rà soát là 452 văn bản; Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 38 văn bản; Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là 10 văn bản). Bên cạnh đó Sở đã ban hành Công văn về việc lập đề nghị xây dựng Quyết định; Ban hành Kế hoạch số 203/KH-STP ngày 07/3/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn các huyện năm 2019. Tổ chức đoàn đi kiểm tra hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại UBND các huyện Triệu Phòng, Đakrông, Gio Linh. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng văn bản QPPL cho 55 đại biểu.  Trong 6 tháng đầu năm đã tham gia về mặt pháp lý 25 văn bản, thẩm định 21 văn bản do các Sở, ngành chuyển đến. Tham gia ý kiến vào 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Giám đốc Sở thành viên UBND tỉnh). Kiểm tra 13 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; Tự kiểm tra 48 văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 46 văn bản. Tổ chức cuộc họp xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. Ban hành Báo cáo Kết luận kiểm tra các VBQPPL, Quyết định hành chính cá biệt trên địa bàn huyện Hướng Hóa gửi HĐND, UBND huyện Hướng Hóa. Ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật…

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/01/2018 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 thành lập Đoàn theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tổ chức Đoàn theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông, Cam Lộ, Triệu Phong. Ban hành Kế hoạch và tổ chức đoàn theo dõi thi hành pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hô  tịch chứng thực tại 09 đơn vị gồm UBND các xã và các Phòng Tư pháp.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính: Đã thực hiện đăng ký nhiệm vụ rà soát đơn giản hóa TTHC năm 2019. Rà soát, trình UBND tỉnh công bố 19 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29/5/2019). Rà soát TTHC, xây dựng 164 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp (bao gồm các lĩnh vực lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, công chứng, quản tì viên, trọng tài thương mại, luật sư, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại) để trình UBND tỉnh công bố quyết định quy trình nội bộ và số hóa quy trình vào phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân tại Sở Tư pháp. Tính đến ngày 06/6/2019, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 2293  hồ sơ, gồm: 2282 lý lịch tư pháp và 06 lĩnh vực công chứng, lĩnh vực Luật sư 01, Đấu giá 04. Đã giải quyết 2222 hồ sơ, gồm 2212 hồ sơ lý lịch tư pháp và 05 hồ sơ lĩnh vực công chứng, lĩnh vực luật sư 01, Đấu giá 4. Đang giải quyết 71 hồ sơ, gồm 70 hồ sơ lý lịch tư pháp, 01 hồ sơ lĩnh vực công chứng. Trong đó 2273 hồ sơ đúng hạn, 20 hồ sơ quá hạn.

Công tác tổ chức bộ máy đã được cấp ủy, lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Quảng Trị được sắp xếp trên tinh thần Công văn số 308-CV/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Cụ thể gồm có 05 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và rà soát, xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức luôn được chú trọng thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2020; Trình phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Trình hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ theo chính sách của tỉnh. Cử 01 công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng QP-AN đối tượng 3; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và nhiều công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ, địa phương tổ chức. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Tư pháp được giao chủ trì 03 lớp bồi dưỡng, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã xây dựng dự toán kinh phí, Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước, tuyên truyền viên pháp luật…Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Sở.

Công tác cải cách tài chính công trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP  đối với cơ quan Sở Tư pháp và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đối với 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  Chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2019-2021 trình UBND tỉnh quyết định phân loại tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 5/5 đơn vị thuộc Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở, của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Phối hợp với Đài PT&TH tỉnh, Sở Tài chính trong việc xây dựng 01 chuyên mục Tài chính về công tác triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 về định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô.

Hiện đại hóa hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019, ứng dụng công nghệ thông tin đã được Sở Tư pháp chú trọng và đạt nhiều kết quả cụ thể, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; triển khai việc sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục thực hiện gửi, nhận, trình ký văn bản qua thư điện tử; sử dụng Internet vào hoạt động chuyên môn của Sở; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hoạt động của Sở; ứng dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp;phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch;...  Chỉ đạo tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong hoạt động của Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác CCHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích chiếm tỷ lệ còn thấp; việc thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí gặp nhiều khó khăn; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được áp dụng tại nhưng kết quả áp dụng chưa cao.

Theo đó, một số giải pháp để góp phần đẩy mạnh công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2019 được đặt ra như sau:

- Tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch và đột xuất đảm bảo đúng số lượng theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, đa dạng các hình thức tuyên truyền.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng  kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại, trọng tâm là việc giải quyết hồ sơ TTHC qua phần mềm một cửa, dịch vụ công mức độ cao. Thực hiện nghiêm túc quy định công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ quy định.

- Thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2540/UBND-NC ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoach đã đề ra.

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao theo quy định. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ về kinh phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Duy trì sử dụng tốt các phần mềm dùng chung; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. Duy trì hoạt động và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

 

                                                                                                Lan Chi

 

Lần xem: 388  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP.
  Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích.
  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.
  Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
  Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
  Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.