Tin chi tiết
1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Ngày cập nhật: 14/05/2019 8:06:08 SA

BỘ TƯ PHÁP

 


Số: 1641/BTP-PLHSHC

V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 511/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019), trong đó giao các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc sơ kết, xây dựng báo cáo gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp; đồng thời, giao Bộ Tư pháp làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan để xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ và dự thảo Báo cáo chung về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 7/2019, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 8/2019 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Để thực hiện Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 theo phạm vi nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung sơ kết bám sát yêu cầu tại Văn bản số 381/UBTVQH14-PL ngày 27/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiến hành sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Do thời gian thi hành Hiến pháp năm 2013 chưa nhiều và để bảo đảm tiến độ sơ kết theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đánh giá các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp do trung ương và cấp tỉnh thực hiện; đối với hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.

Việc sơ kết cần tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Xây dựng báo cáo theo Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) và các Phụ lục (được gửi kèm theo Công văn này). Nội dung Báo cáo có thể được điều chỉnh cho phù hợp với phạm vi nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp mà Quý cơ quan được phân công. Thông tin, số liệu phục vụ sơ kết được tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/4/2019.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức sơ kết; xây dựng báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về kết quả tổ chức sơ kết tại kỳ họp gần nhất.

3. Gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 6 năm 2019 (đồng thời, gửi file điện tử vào địa chỉ email: plhshc@moj.gov.vn) để tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

4. Tham gia phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình tổng hợp, xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và Báo cáo chung về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Trong quá trình tổ chức sơ kết, các bộ, ngành, địa phương kịp thời trao đổi, thông tin về Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Bộ Tư pháp tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Bộ Tư pháp, địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 024.62739412; địa chỉ hòm thư điện tử: plhshc@moj.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Phó TTg Thường trực Trương Hòa Bình

(để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Vụ VĐCXDPL (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3b).

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 


Lê Thành Long

Lần xem: 64  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
  Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã
  Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới.
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy