Tin chi tiết
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

Ngày cập nhật: 02/04/2019 8:43:47 SA

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

         SỞ TƯ PHÁP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số: 234 /STP- QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP          Quảng Trị, ngày    18   tháng 3 năm 2019

 

 

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

 

 

          Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 62/2017NĐ-CP ngày 16/05/2017  của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như sau:

          - Tên công ty: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

          - Địa chỉ trụ sở: 52B Trần Hưng Đạo, phường 1,thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

          - Giấy đăng ký hoạt động số 02/TP/ĐKHĐ ngày 15/3/2019.

         - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Nguyễn Thúy Quỳnh

           Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:1383/TP/ĐG-CCHN  ngày cấp 18/3/2016.

          Vậy, Sở Tư pháp công bố để các cơ quan, đơn vị được biết./.                                                                     

                                                                     

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC                                                                       

     - Phòng PBGDPL (đăng tải)

     - Lưu: VT,PQLXLVPHC, TDTHPL&BTTP.          

                                ( Đã ký)

 

                    

                                                                                           

                                                                                             Hoàng Kỳ

 

Lần xem: 34  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NĂM 2019
  Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
 

Tư pháp Quảng Trị - 30 năm xây dựng và phát triển.

  Công văn số 474/STP-VP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính , nâng cao hiệu quả công việc ( tải tại mục Văn bản mới)
  Quyết định phê duyệt danh sách tập sự hành nghề công chứng ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa
  Một số vướng mắc pháp luật ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường
  CV 450 triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 và CV 459 chuẩn bị cho công tác tổng kết Luật Hòa giải cơ sở tải tại mục Văn bản mới.
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy