Tin chi tiết
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

Ngày cập nhật: 02/04/2019 8:43:47 SA

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

         SỞ TƯ PHÁP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số: 234 /STP- QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP          Quảng Trị, ngày    18   tháng 3 năm 2019

 

 

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

 

 

          Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 62/2017NĐ-CP ngày 16/05/2017  của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như sau:

          - Tên công ty: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

          - Địa chỉ trụ sở: 52B Trần Hưng Đạo, phường 1,thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

          - Giấy đăng ký hoạt động số 02/TP/ĐKHĐ ngày 15/3/2019.

         - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Nguyễn Thúy Quỳnh

           Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:1383/TP/ĐG-CCHN  ngày cấp 18/3/2016.

          Vậy, Sở Tư pháp công bố để các cơ quan, đơn vị được biết./.                                                                     

                                                                     

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC                                                                       

     - Phòng PBGDPL (đăng tải)

     - Lưu: VT,PQLXLVPHC, TDTHPL&BTTP.          

                                ( Đã ký)

 

                    

                                                                                           

                                                                                             Hoàng Kỳ

 

Lần xem: 18  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Trị thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  Thông tư số: 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các Biểu mẫu thống kê ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Huyện Hướng Hóa: Lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật với tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng hòa giải ở cơ sở
  Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.
  Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
  Cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá
  CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ
  Kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hải Lăng