Tin chi tiết
V/v tham gia ý kiến vào Quy chế liên thông các thủ tục hành chính

Ngày cập nhật: 21/01/2019 2:15:58 CH

                           Kính gửi:   -       Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh;

                                               -       Công an tỉnh;

                                               -       Bảo hiểm xã hội tỉnh;

                                              -       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

                                              -       Sở Tài chính;

                                              -       Sở Nội vụ;

                                              -       Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

       Thực hiện Kế hoạch số 5773/KH-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chỉnh về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

        Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp trên tinh thần rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian, đơn giản hóa nội dung hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo Quyết định, Quy chế và các biểu mẫu được đăng tải tại trang web của Sở Tư pháp http://sotuphapquangtri.gov.vn/mục chỉ đạo điều hành.

      Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 26/01/2019 đồng thời gửi qua địa chỉ email: daothibinh@quangtri.gov.vn để Sở Tư pháp hoàn chỉnh Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Sau thời hạn nói trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia xem như đồng ý với Dự thảo.

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, PGĐ Sở;

- Lưu: VT, HCTP.

 

GIÁM ĐỐC

 

    (đã ký)

               Hoàng Kỳ

Lần xem: 24  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định mới về văn hóa công vụ
  Biểu mẫu Hộ tịch ( Tải tại mục văn bản mới)
  V/v tham gia ý kiến vào Quy chế liên thông các thủ tục hành chính
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
  Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Nghị quyết số 02/NQ-CP về giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.
  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp
  Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
  KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018