Tin chi tiết

V/v tham gia ý kiến vào Quy chế liên thông các thủ tục hành chính

Ngày cập nhật: 21/01/2019 2:15:58 CH

                           Kính gửi:   -       Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh;

                                               -       Công an tỉnh;

                                               -       Bảo hiểm xã hội tỉnh;

                                              -       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

                                              -       Sở Tài chính;

                                              -       Sở Nội vụ;

                                              -       Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

       Thực hiện Kế hoạch số 5773/KH-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chỉnh về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

        Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp trên tinh thần rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian, đơn giản hóa nội dung hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo Quyết định, Quy chế và các biểu mẫu được đăng tải tại trang web của Sở Tư pháp http://sotuphapquangtri.gov.vn/mục chỉ đạo điều hành.

      Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 26/01/2019 đồng thời gửi qua địa chỉ email: daothibinh@quangtri.gov.vn để Sở Tư pháp hoàn chỉnh Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Sau thời hạn nói trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia xem như đồng ý với Dự thảo.

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, PGĐ Sở;

- Lưu: VT, HCTP.

 

GIÁM ĐỐC

 

    (đã ký)

               Hoàng Kỳ

Lần xem: 88  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
  Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã
  Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019