Tin chi tiết

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 16/01/2019 3:44:56 CH

        Trong những năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, ngày càng phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật; hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, vận dụng sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm cụ thể về đối tượng, địa bàn, đạt hiệu quả thiết thực.

             Những kết quả đạt được

            Về mặt tổ chức: Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua nhiều lần kiện toàn, hiện số lượng thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh có 36 người, là lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, tổ chức, đơn vị của tỉnh, do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó chủ tịch thường trực; Ở cấp huyện, đã có 9/9 đơn vị thành lập Hội đồng phối hợp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 156 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 176 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.225 tuyên truyền viên cấp xã. Công tác bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác PBGDPL thường xuyên được quan tâm, chú trọng.

         Về nội dung, hình thức: Được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nội dung và hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, ngày càng phong phú, đa dạng hơn, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đối tượng, từng địa bàn. Thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, điển hình là mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định trong nhà trường do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thông qua các phiên tòa giả định, thầy cô giáo, học sinh đã tiếp thu các kỹ năng, các kiến thức cơ bản về pháp luật, đem lại hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

          Các trường THPT, THCS thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh; bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; tổ chức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp bằng nhiều hình thức như kể chuyện pháp luật, sân khấu hóa, xem tư liệu…nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh. Khuyến khích giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học bộ môn. Đổi mới quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục công dân, tăng cường ra đề theo hướng "mở" để học sinh liên hệ, phân tích, bình luận, biểu đạt chính kiến và định hướng hành vi của mình; đánh giá tinh thần tự giác, trung thực của học sinh trong tham gia các hoạt động học tập, thái độ đối với mọi người, sự tiến bộ đạt được của học sinh trong ý thức công dân, trong hành vi tuân thủ kỷ luật, pháp luật. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh để truyền thông, tuyên truyền về Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, các nội dung về bạo hành, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.... 

           Mỗi năm, ở cấp tỉnh tổ chức 1.421 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 46.809 lượt người tham gia; ở cấp huyện, cấp xã tổ chức 881 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 70.785 lượt người tham gia.

Bản tin Tư pháp Quảng Trị được duy trì phát hành hàng quý với 500 cuốn/quý; Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với số lượng 02 chuyên mục/tháng; Thường trực Hội đồng phối hợp cấp huyện thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

          Về nhận thức công tác PBGDPL: Nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Trước đây, nhận thức của các ban, ngành cho rằng công tác PBGDPL là trách nhiệm của Ngành Tư pháp và do Sở Tư pháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Hiện nay, trên cơ sở quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và trách nhiệm PBGDPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Chương III của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực sự chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và xem đây là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị.

            Những khó khăn, vướng mắc

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc:

         Thứ nhất, sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL chưa chặt chẽ dẫn đến hiệu quả PBGDPL chưa cao và còn mang tính hình thức. Thành viên Hội đồng phối hợp chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp, có nơi hầu như chỉ do cơ quan thường trực Hội đồng chủ động triển khai thực hiện, nhất là ở cấp huyện; ở một số địa phương, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác này.

         Thứ hai, việc bố trí kinh phí cho hoạt động PBGDPL của các cấp, các ngành còn hạn chế. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến chưa được thường xuyên và sâu rộng. Cơ sở, phương tiện tuyên truyền còn thiếu nên hiệu quả đem lại đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao.

         Ở cấp xã, vẫn còn nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà chỉ trích trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của đơn vị để phục vụ cho công tác này nên việc triển khai hoạt động còn bị động, lúng túng, hiệu quả đem lại chưa cao.

           Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

         Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với công tác PBGDPL, việc nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách. Để đạt được điều đó, cần giải quyết tốt những vấn đề sau đây:

         Một là, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động đúng thời hạn và có hiệu quả chất lượng cao: Các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chỉ thị số 32-CT/TW. Ngành Tư pháp phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Kế hoạch PBGDPL của tỉnh; chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai kịp thời các Luật mới ban hành; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Các ngành, các cấp khi triển khai các hoạt động PBGDPL cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch, Chương trình cụ thể trong từng giai đoạn, có biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

         Hai là,  đa dạng hóa và đổi mới cách thức thực hiện: Các hình thức, nội dung được triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo về công tác PBGDPL của cấp trên, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người dân, nhất là người dân miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng đặc thù thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật. Tiếp tục củng cố và phát triển các hệ thống thông tin pháp luật phù hợp tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; hình thành các cơ quan đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

         Ba là, cần tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của Nhân dân đối với pháp luật: Tuyên truyền, PBGDPL cần giải thích, phân tích cho người dân hiểu được rằng, pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp mà pháp luật còn bao gồm các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, khuyến khích sự giao dịch lành mạnh giữa các thành viên trong xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật tự ổn định, pháp luật là một môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho con người giao dịch với nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội phụ thuộc và gắn bó với nhau một cách hợp lý.

          Bốn là, các ngành, các cấp cần quan tâm bố trí kinh phí hợp lý, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật được cập nhật, lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, trên mạng internet, xây dựng và đưa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử... để đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                                                                             Ánh Tuyết

 

Lần xem: 108  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
  Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã
  Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019