MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/05/2019 2:34:19 CH

Đề cương Báo cáo

sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)

(Kèm theo Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp)I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

* Yêu cầu: Nêu rõ các hoạt động chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công.

2. Kết quả triển khai[1]

2.1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

a) Kết quả đạt được

* Yêu cầu:

- Nêu rõ kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp như: tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp; Hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp; tổ chức nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp; việc phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại; các hoạt động khác.

- Nêu rõ hoạt động, số lượng, phạm vi, đối tượng được tuyên truyền, phổ biến; đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc trên địa bàn quản lý.

- Lập Phụ lục kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo Đề cương này.

b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

2.2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013

a) Kết quả đạt được

* Yêu cầu:

- Về hoạt động rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013:

Nêu rõ quá trình và kết quả rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013: số lượng văn bản được rà soát; số lượng văn bản được đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013; kết quả xử lý sau khi rà soát (trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành).

Lưu ý: năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 340/BC-BTP-m ngày 09/12/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nêu rõ kết quả xử lý các văn bản theo Danh mục đã gửi về Bộ Tư pháp.

- Về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013:

+ Nêu rõ kết quả sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013: hình thức văn bản; số lượng văn bản được ban hành; thời gian ban hành (trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành).

Bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật về: tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

+ Đối với các luật và pháp lệnh đã được ban hành, đề nghị nêu rõ văn bản có thuộc danh mục các văn bản được liệt kê tại Dự kiến tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH) hay không; nêu khái quát nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc danh mục nêu trên nhưng chưa được ban hành thì đề nghị nêu rõ lý do chậm hoặc không ban hành; đề xuất sửa tiến độ trong danh mục hoặc đưa ra khỏi danh mục.

+ Thông tin, số liệu và nội dung đánh giá về kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013 phải được tích hợp từ kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

+ Lập Phụ lục về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo kèm theo Báo cáo (tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành) theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Đề cương này.

b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

2.3. Về việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp[2]

a) Kết quả đạt được

* Yêu cầu:

- Nêu rõ quy định mới của Hiến pháp có liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, địa phương; quá trình và kết quả thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp.

- Lập Phụ lục kết quả điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Đề cương này.

b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

2.4. Về việc các cơ quan nhà nước triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp[3]

a) Kết quả đạt được

* Yêu cầu: Nêu rõ các biện pháp và kết quả thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp được giao (ví dụ như: bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính; các sáng kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp; các biện pháp bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp…).

b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

* Yêu cầu:

- Khái quát những nỗ lực và thành tựu trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp; những tác động tích cực của Hiến pháp và các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp trong thực tiễn đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn hoặc trên phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực;

- Các điều kiện thuận lợi (như quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Đảng, sự đồng lòng của người dân...).

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, vướng mắc

* Yêu cầu:

- Khái quát những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp.

- Những tác động bất lợi của điều kiện khách quan (nếu có).

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc

* Yêu cầu: Nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của các hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp.

3. Một số bài học kinh nghiệm

* Yêu cầu: Khái quát những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thi hành Hiến pháp (nếu có).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

* Yêu cầu: Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới, bao gồm:

- Kiến nghị hoàn thiện về mặt thể chế:

+ Các quy định của Hiến pháp cần tiếp tục được nghiên cứu để thể chế hóa đầy đủ;

+ Các quy định pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp (trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành).

- Kiến nghị các giải pháp về mặt tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm nhằm tăng cường hiệu quả thi hành Hiến pháp;

- Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có)./.

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NĂM 2013

TT

Tên hoạt động[4]

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian

thực hiện/hoàn thành

Kết quả[5]

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

TIẾN ĐỘ BAN HÀNH CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013

 

1. Các dự án luật, pháp lệnh theo danh mục các văn bản kèm theo Nghị quyết số 718/NQ- UBTVQH13

 

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Tiến độ dự kiến theo Nghị quyết số 718

Tiến độ hiện tại[6]

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các dự án luật, pháp lệnh nằm ngoài danh mục các văn bản kèm theo Nghị quyết số 718/NQ- UBTVQH13

 

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Tiến độ hiện tại[7]

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013

 

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trước khi được điều chỉnh

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi được điều chỉnh

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Theo Nội dung triển khai thi hành Hiến pháp (mục II Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp                                                                                    ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) và khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội.

[2] Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội.

[3] Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội.

[4] Liệt kê các hoạt động như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp; xuất bản sách hoặc công trình nghiên cứu về Hiến pháp…

[5] Nêu rõ số lượng cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn; số lượng người/lượt người được tuyên truyền, phổ biến; số lượng sách được xuất bản…

[6] Đề nghị nêu rõ: đã thông qua (ngày/tháng/năm) và có hiệu lực (từ ngày/tháng/năm); hoặc dự kiến thông qua tại kỳ họp/năm nào; hoặc không xây dựng/ban hành vì lý do gì.

[7] Đề nghị nêu rõ: đã thông qua (ngày/tháng/năm) và có hiệu lực (từ ngày/tháng/năm); hoặc dự kiến thông qua tại kỳ họp/năm nào.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. (18/7/2022)
Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (22/3/2022)
THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/3/2022)
Kế hoạch 364/KH-STP ngày 09/3/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (15/3/2022)
Kế hoạch số 193/KH-STP ngày 08/02/2022 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 (15/3/2022)
Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022 (15/3/2022)
Quyết định 586/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Tri (15/3/2022)
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/3/2022)
Công văn 556/STP-VP báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 (29/5/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE