MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
 •  
   
 •  
   
 •  
   
Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 01/12/2014 2:24:12 CH

 1.                         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.                          SỞ TƯ PHÁP                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                  Số : 484/TB-STP                     Quảng Trị, ngày 21 tháng 8  năm 2014


 

                                                                  THÔNG BÁO

                                                                      Về việc tổ chức tiếp công dânThực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Sở Tư pháp thông báo việc tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng cơ quan như sau:

Địa điểm tiếp: Tại nơi tiếp công dân của Sở Tư pháp (được bố trí tại phòng làm việc của Giám đốc Sở); địa chỉ: số 87 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian tiếp: Ngày 10 hàng tháng. Nếu ngày tiếp định kỳ vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì thực hiện việc tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp.

Sở Tư pháp thông báo để tổ chức và cá nhân biết.

         Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 
      - UBND tỉnh (Báo cáo);
      - Thanh tra tỉnh;
      - Lãnh đạo Sở;                                                                                        (Đã ký)
      - Trang TTĐT Sở;
      - Niêm yết tại Trụ sở Sở Tư pháp;
      - Lưu: VT, TTr.

                                                                                                             Phan Văn Phong

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. (18/7/2022)
Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (22/3/2022)
THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/3/2022)
Kế hoạch 364/KH-STP ngày 09/3/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (15/3/2022)
Kế hoạch số 193/KH-STP ngày 08/02/2022 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 (15/3/2022)
Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022 (15/3/2022)
Quyết định 586/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Tri (15/3/2022)
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/3/2022)
Công văn 556/STP-VP báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 (29/5/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE