MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở
Tìm kiếm từ   đến    

Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

.

Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

.

THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

.

Kế hoạch 364/KH-STP ngày 09/3/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

.

Kế hoạch số 193/KH-STP ngày 08/02/2022 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

.

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022

.

Quyết định 586/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Tri

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Công văn 556/STP-VP báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

.

Công văn 557/STP-VP gửi các Phòng thuộc Sở.

.

V/v Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cách ly toàn xã hội

Quyết định ban hành Kế hoạch họat động của HĐPHPBDGPL tỉnh năm 2020

.

Kế hoạch PBGDPL;HGSC; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020

.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

.

Thông tư số 12 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

.

Công văn của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện TT số 12/2019/TT-BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ.

.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

.

Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng.

.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

.

NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

.

LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

.

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019

.

Thông báo Tuyển dụng viên chức

.

Công văn tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

.

Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước

.

Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước

.

Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước.

.

Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

.Kính gửi:                  - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;                  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Các biểu mẫu

V/v báo cáo thống kê năm 2019 (lần 1)theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

.

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

.

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

.

Quyết định Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

.

QĐ Công bố danh sách Đấu giá viên và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

.

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .                          

.

CV số: 1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

.

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)

.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức

Sở Tư pháp cần tuyển viên chức làm việc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 01- Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch

Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BTP. Thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 700/STP-HCTP ngày 31/7/2018 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các công văn và biểu mẫu đăng tại đây.

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành công văn 313 /STP-TTr về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Công văn số 805/STP-VP ngày 02/11/2017 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

3424523423

343423

Danh sách tập sự hành nghề công chứng

Danh sách tập sự hành nghề công chứng

Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP

Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP

Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016

V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016

Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)

.

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)

.

Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập)

.

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức ( vào mục Văn bản mới để mới truy cập)

.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm DVBĐGTS

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm DV BĐGTS

Thông báo Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản

.

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức

.

NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO

.

LỊCH XÉT TUYỂN Kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015

.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( Vị trí Kế toán )

.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

Sở Tư pháp cần tuyển 02 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản

Công văn số: 118 /STP- VP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP

.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (LẦN 3) NĂM 2014 (VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ)

.

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP (lần 3) NĂM 2014

.

THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO

.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

.

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp (lần 3) năm 2014

.

Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015

.

Công văn 623/STP-VP ngày 22/10/2014 về việc đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác tư pháp năm 2014

.

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp

.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2014 (VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ)

.

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị năm 2014

.

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Thông báo số 333/TB-STP ngày 10/6/2014 về tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Trị; Kèm theo hướng dẫn về thời gian và thủ tục nộp hồ sơ.

Kế hoạch số: 165/KH-STP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV

.

Công văn số: 170/STP-VP ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc lập thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp

.

Công văn số: 150/STP-VP ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê Ngành Tư pháp

.

Công văn số: 15 /TB-STP ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc nghỉ tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE