TitleModified DateSize 
Biểu mẫu Hộ tịch23/01/2019415,52 KBDownload
quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức07/01/201988,21 KBDownload
TT số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/201815/11/20185,20 MBDownload
Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị14/11/2018149,00 KBDownload
TT 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN cho CTQLNN về thi hành pháp luật XLVPHC14/11/2018203,65 KBDownload
Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định chi tiết một số điều của Luật XLVPHC14/11/20184,89 MBDownload
QĐ về việc phê duyệt danh sách ctv dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà12/11/2018540,44 KBDownload
TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TNBTCNN NĂM 2009) 29/10/201853,00 KBDownload
Đề cương báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018 29/10/201824,50 KBDownload
Đề cương báo cáo và biểu mẫu công tác theo dõi thi hành pháp luật05/09/201790,79 KBDownload
Mẫu Báo cáo tổng kết thi hành Luật XLVPHC và phụ lục26/05/201733,77 KBDownload
Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở18/05/201748,13 KBDownload
Công văn 256/STP-VP ngày 04/5/2017 của Sở Tư pháp Quảng Trị V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác TP 2017 và các văn bản hướng dẫn04/05/2017109,11 KBDownload
Các văn bản hướng dẫn phối hợp thực hiện hoạt động TGPL theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg28/04/20176,55 MBDownload
Danh sách đội ngũ đấu giá viên và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị10/01/2017136,03 KBDownload
Đề cương và biểu mẫu báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2016 dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện10/10/2016261,00 KBDownload
Đề cương và biểu mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện10/10/2016178,50 KBDownload
Quyết định 278/QĐ-STP ngày 31/8/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp QT về việc ghi tên vào Danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản13/09/201675,38 KBDownload
Dự thảo Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ31/08/2016119,50 KBDownload
Công văn 446/STP-VP ngày 02/8/2016 của Sở Tư pháp hướng dẫn TT số 04/2016/TT-BTP quy định một số ND về hoạt động thống kê của ngành TP - kèm biểu mẫu 03/08/2016660,93 KBDownload
Công văn Số: 264 /STP-VP ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Tư pháp Quảng Trị, V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệpTư pháp” năm 2016 19/05/2016137,50 KBDownload
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO18/05/201627,50 KBDownload
Các biểu mẫu mới về hộ tịch, chứng thực, công chứng số 13aM, 13bM, 13cM, 17aM, 17bM, 17cM và 31M thay cho biểu mẫu số 13a,13b, 13c, 13g, 17a, 17b, 17c28/04/201687,32 KBDownload
Các biểu mẫu mới về hộ tịch, chứng thực, công chứng số 13aM, 13bM, 13cM, 17aM, 17bM, 17cM và 31M thay cho biểu mẫu số 13a,13b, 13c, 13g, 17a, 17b, 17c28/04/201687,32 KBDownload
Thông tư 04/2016/TT-BTP Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các phụ lục07/04/2016686,68 KBDownload
BIỂU MẨU BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH05/04/201678,00 KBDownload
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH05/04/201675,00 KBDownload
Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm20/11/201538,00 KBDownload
Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 của giám đốc Sở Tư pháp về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ20/11/2015139,00 KBDownload
PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC20/11/201541,50 KBDownload
Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức20/11/2015139,50 KBDownload
Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP10/03/2015371,01 KBDownload
Biểu mẫu của Thông tư 20/2013/TT/BTP ngày 03/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp21/01/2014690,52 KBDownload
Quyết định 2346/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với cổng thông tin...02/12/2013603,19 KBDownload
Quyết định 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL21/11/201355,50 KBDownload