Lịch    
Quy định mới về văn hóa công vụ
Cập nhật: 13/2/2019

.


Biểu mẫu Hộ tịch ( Tải tại mục văn bản mới)
Cập nhật: 23/1/2019

.


V/v tham gia ý kiến vào Quy chế liên thông các thủ tục hành chính
Cập nhật: 21/1/2019

.


Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
Cập nhật: 18/1/2019

.


Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 16/1/2019

.


Nghị quyết số 02/NQ-CP về giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.
Cập nhật: 16/1/2019

.


Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp
Cập nhật: 16/1/2019

.


Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
Cập nhật: 14/1/2019

.


KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018
Cập nhật: 14/1/2019

.


Tin đã đưa
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2019. (14/1/2019)
QĐ V/v Phê duyệt Danh sách tập sự hành nghề công chứng (20/12/2018)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách tập sự hành nghề công chứng (19/12/2018)
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (21/12/2018)
Thông tư 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018. TT ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên . Tải tại mục Văn bản mới. (15/11/2018)
Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới. (14/11/2018)
Hướng dẫn kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (14/11/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động (14/11/2018)
TT 19/2017/TT-BTC và NĐ 97/2017/NĐ-CP tải tại mục Văn bản mới. (14/11/2018)
Quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được đưa trong mục tin tức chuyên ngành (14/11/2018)