PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Lịch    
BÀI GIẢNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
Cập nhật: 13/11/2019

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định về họ, hụi, biêu, phường


Bài giảng Phòng ngừa và đấu tranh với tín dụng đen

Cập nhật: 21/10/2019

.


Bài giảng Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Cập nhật: 21/10/2019

.


Bài giảng Luật Lâm nghiệp 2017

Cập nhật: 21/10/2019

.


Bài giảng Luật Thủy sản 2017

Cập nhật: 21/10/2019

.


Bài giảng Luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cập nhật: 21/10/2019

.


Bài giảng Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Cập nhật: 21/10/2019

.


Phổ biến pháp luật về thu nhập tính thuế
Cập nhật: 30/3/2017

.


CMT 3 Bên tình bên hiếu 1
Cập nhật: 30/3/2017

.