Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
Cập nhật: 21/1/2020

.


Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng.
Cập nhật: 9/1/2020

.


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Cập nhật: 3/1/2020

.


NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Cập nhật: 3/1/2020

.


Tin đã đưa
LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (3/1/2020)
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 (6/1/2020)

Thông báo Tuyển dụng viên chức

(28/11/2019)
Công văn tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019. (20/11/2019)
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước (14/11/2019)
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước (14/11/2019)
Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước. (14/11/2019)
Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (13/11/2019)
Các biểu mẫu (11/11/2019)