HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN LÃNH ĐẠO

Hoàng Kỳ Giám đốc 0233 3555068 0914018934 hoangky@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc 0233 3708579 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn

PHÒNG BAN

Trần Thị Lan Chi ChánhVăn phòng 0233 3855701 0914637234 tranlanchi@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Sĩ Hải
 Chánh Thanh tra
 
0233 3850118
 
01296444559
 
nguyensyhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Linh
Phó Chánh Thanh tra 0233 3850118 0914444248 nguyenduclinh@quangtri.gov.vn
 Dương Thị Thu Hà  TP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL  0233 3555067  0986719501  
duongthithuha@quangtri.gov.vn
 
Nguyễn Thị Lệ Giang
 
PTP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
 
0233 3555067
 
0943262369
 
nguyenthilegiangqt@quangtri.gov.vn
 Đào Thị Bình
 
TP  Hành chính tư pháp
 
0233 3609304
 
0942767207
 
daothibinh@quangtri.gov.vn
 
Hoàng Thị Trang
 
PTP Hành chính tư pháp
 
0233 3609304
 
0918864569
 
hoangthitrang@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng TP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp 0233 6270353 0985406545 buithihong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Phước Nghĩa

PTP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp

0233 6270353

0916348123

nguyenthiphuocnghia@quangtri.gov.vn

Hoàng Quốc Long

TP Phổ biến GDPL

0233 3556405

0942570581
hoangquoclong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Công Sơn

PTP Phổ biến GDPL

0233 3556405

0962279803

nguyencongson@quangtri.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Lê Hoài Nam TP Công chứng số 01 0233 3853028 0983775191 lehoainam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Diếm TP   Công chứng số 02 0233 3780345 0949144345 levandiem@quangtri.gov.vn
 Hồ Phi Hùng
 PTP Công chứng số 02  0233 3780345  0914568567  hophihungqt@gmail.com
Nguyễn Hữu Bắc GĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3550852 0972761777 nguyenhuubac@quangtri.gov.vn
Võ Thúy Ngọc PGĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3565125 0947406887 vothuyngoc@quangtri.gov.vn
Hà Trung Thành GĐTT Trợ giúp pháp lý 0233 3552463 0987893612 hatrungthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lương Chính PGĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3556282 0976557428 nguyenluongchinh@quangtri.gov.vn
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy