HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN LÃNH ĐẠO

Phan Văn Phong Giám đốc 053 3704127 0913485485 phanvanphong@quangtri.gov.vn
Hoàng Kỳ Phó Giám đốc 053 3555068 0914018934 hoangky@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc 053 3708579 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn

PHÒNG BAN

Trần Thị Lan Chi ChánhVăn phòng 053 3855701 0914637234 tranlanchi@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Đức Linh  Phó Chánh Văn phòng  
053 3556776
 
0914444248
 
nguyenduclinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sĩ Hải Chánh Thanh tra 053 3850118 01296444559 nguyensyhai@quangtri.gov.vn
 Dương Thị Thu Hà  TP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL  053 3555067  0986719501  
duongthithuha@quangtri.gov.vn
 
Nguyễn Thị Lệ Giang
 
PTP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
 
053 3555067
 
0943262369
 
nguyenthilegiangqt@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Công Sơn  
PTP Phụ trách Phòng Hành chính TP
 
053 3609304
 
0962279803
 
nguyencongson@quangtri.gov.vn
 
Hoàng Thị Trang
 
PTP Hành chính TP
 
053 3609304
 
0918864569
 
hoangthitrang@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng TP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp 053 6270353 0985406545 buithihong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Phước Nghĩa

PTP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp

053 6270353

0916348123

nguyenthiphuocnghia@quangtri.gov.vn

Hoàng Quốc Long

TP Phổ biến GDPL

053 3556405

0942570581
hoangquoclong@quangtri.gov.vn

Đào Thị Bình

PTP Phổ biến GDPL

053 3556405

0942767207

daothibinh@quangtri.gov.vn
 Tô Thị Hải Yến  
TP Kiểm soát TTHC
 
053 3555928
 
0905605579
 
tothihaiyen@quangtri.gov.vn
 
Võ Thị Thúy Hằng
 
PTP Kiểm soát TTHC
 
053 3555928
 
0914665333
 
vothithuyhang@quangtri.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Lê Hoài Nam TP Công chứng số 01 053 3853028 0983775191 lehoainam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Diếm TP   Công chứng số 02 053 3780345 0949144345 levandiem@quangtri.gov.vn
 Hồ Phi Hùng
 PTP Công chứng số 02  053 3780345  0914568567  hophihungqt@gmail.com
Nguyễn Hữu Bắc GĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 053 3550852 0972761777 nguyenhuubac@quangtri.gov.vn
Võ Thúy Ngọc PGĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 053 3565125 0947406887 vothuyngoc@quangtri.gov.vn
Hà Trung Thành GĐTT Trợ giúp pháp lý 053 3552463 0987893612 hatrungthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lương Chính PGĐ TT Trợ giúp pháp lý 053 3556282 0976557428 nguyenluongchinh@quangtri.gov.vn