HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN LÃNH ĐẠO

Hoàng Kỳ Giám đốc 0233 3555068 0914018934 hoangky@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc 0233 3708579 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn

PHÒNG BAN

Trần Thị Lan Chi ChánhVăn phòng 0233 3855701 0914637234 tranlanchi@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Sĩ Hải
 Chánh Thanh tra
 
0233 3850118
 
01296444559
 
nguyensyhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Linh
Phó Chánh Thanh tra 0233 3850118 0914444248 nguyenduclinh@quangtri.gov.vn
 Dương Thị Thu Hà  TP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL  0233 3555067  0986719501  
duongthithuha@quangtri.gov.vn
 
Nguyễn Thị Lệ Giang
 
PTP Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
 
0233 3555067
 
0943262369
 
nguyenthilegiangqt@quangtri.gov.vn
 Đào Thị Bình
 
TP  Hành chính tư pháp
 
0233 3609304
 
0942767207
 
daothibinh@quangtri.gov.vn
 
Hoàng Thị Trang
 
PTP Hành chính tư pháp
 
0233 3609304
 
0918864569
 
hoangthitrang@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng TP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp 0233 6270353 0985406545 buithihong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Phước Nghĩa

PTP Quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ tư pháp

0233 6270353

0916348123

nguyenthiphuocnghia@quangtri.gov.vn

Hoàng Quốc Long

TP Phổ biến GDPL

0233 3556405

0942570581
hoangquoclong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Công Sơn

PTP Phổ biến GDPL

0233 3556405

0962279803

nguyencongson@quangtri.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Lê Hoài Nam TP Công chứng số 01 0233 3853028 0983775191 lehoainam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Diếm TP   Công chứng số 02 0233 3780345 0949144345 levandiem@quangtri.gov.vn
 Hồ Phi Hùng
 PTP Công chứng số 02  0233 3780345  0914568567  hophihungqt@gmail.com
Nguyễn Hữu Bắc GĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3550852 0972761777 nguyenhuubac@quangtri.gov.vn
Võ Thúy Ngọc PGĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3565125 0947406887 vothuyngoc@quangtri.gov.vn
Hà Trung Thành GĐTT Trợ giúp pháp lý 0233 3552463 0987893612 hatrungthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lương Chính PGĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3556282 0976557428 nguyenluongchinh@quangtri.gov.vn