Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp

                                                                                                                                 Bài: Đào Bình


 

Quang cảnh hội nghị.  Ảnh: Bích Hảo

 

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2010, các cơ quan: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Từ cuối năm 2013, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan đã thực hiện Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013), đưa công tác lý lịch tư pháp ngày càng trở  nên chuyên nghiệp, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong toàn tỉnh nói riêng toàn quốc nói chung.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Luật hình sự 2015 và Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ra đời, cộng với việc triển khai thực hiện Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 của Trung tâm LLTP quốc gia (Bộ Tư pháp) và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (nay là Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an), một số nội dung  Quy chế này không còn phù hợp.  Do đó, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND.

Đồng thời, đầu năm nay, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau đó tiến hành lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế. 

Hội nghị ký kết Quy chế đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan hữu quan. Quy chế này đã thể hiện rõ mục đích, nguyên tắc, hình thức và phương thức phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan  trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh,  đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính; rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh, trong đó chú trọng ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Hi vọng trong thời gian tới, sự phối hợp của các cơ quan trong công tác xác minh, tra cứu thông tin lý lịch tư pháp sẽ được tăng cường, qua đó, nâng cao hiệu quả của việc xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.