Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     SỞ TƯ PHÁP                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:    333   /TB-STP                                               Quảng Trị , ngày   10  tháng 6 năm 2014THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Sở Tư pháp cần tuyển:
- 01 viên chức pháp lý, tốt nghiệp Đại học Luật vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
- 01 viên chức pháp lý, tốt nghiệp Đại học Luật vào làm việc tại Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị.
- 01 Kế toán, tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
1- Yêu cầu : 
- Đối với viên chức pháp lý: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học Văn phòng trở lên.
- Đối với viên chức Kế toán: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học Văn phòng trở lên.
2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với các trường hợp trong bảng điểm kết quả học tập toàn khóa không có điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì thí sinh phải có xác định trước khi tổ chức xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Nhận hồ sơ từ ngày 12/6/2014 đến 02/7/2014, Tại Văn phòng Sở Tư pháp - Số 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Sở, điện thoại số 3855701 ./.


                         GIÁM ĐỐC
 
                  (Đã ký)

                                                                                                                 Phan Văn Phong 
THÔNG BÁOTUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP


Hội đồng tuyển dụng Sở Tư pháp Quảng Trị cần tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp:

1. Số lượng, đối tượng tuyển dụng:
- 01 viên chức pháp lý, tốt nghiệp Đại học Luật vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
- 01 viên chức pháp lý, tốt nghiệp Đại học Luật vào làm việc tại Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị.
- 01 Kế toán, tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo Điều 2 và Điều 9 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đề bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (mẫu thành phần hồ sơ xem tại trang Web của Sở Nội vụ theo địa chỉ : noivuquangtri.gov.vn).
4- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ : Nhận hồ sơ từ ngày 11/6/2014 đến 02/7/2014, tại Văn phòng Sở Tư pháp - Số 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở Tư pháp, điện thoại số: 3855701./.

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

1- Điều kiện xét tuyển:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ ngạch tuyển dụng.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
biện pháp xử lý vi phạm hành chính (đưa vào cơ sở giáo dục, đang giáo dục tại xã, phường, thị trấn).
- Đối với những người đang công tác tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội thì phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang công tác.

2- Hồ sơ dự tuyển: Thành phần hố sơ xét tuyển viên chức (mẫu) được đăng tải trên Website của Sở Nội Vụ theo địa chỉ : noivuquangtri.gov.vn.
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BNV;
- Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật, có dán ảnh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm chứng thực (Bằng tốt nghiệp Đại học Luật đối với đối tượng dự tuyển viên chức pháp lý; Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán trở lên đối với đối tượng dự tuyển Kế toán; Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B trở lên, Chứng chỉ tin học Văp phòng trở lên). Đối với các trường hợp trong bảng điểm kết quả học tập toàn khóa không có điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì thí sinh phải có xác định trước khi tổ chức xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp  phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT.
- Gấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/trường hợp
4- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Nhận hồ sơ từ ngày 12/6/2014 đến 02/7/2014, Tại Văn Phòng Sở Tư Pháp Quảng Trị - Số 87 Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà./.


VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP