Công văn vphối hợp về việc xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 của QuốcHội Khoá XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2022

- Công văn: /Portals/0/CVTT.pdf

- PHỤ LỤC 02: /Portals/0/ph%20luc%20%2002%20%281%29.xls